معاون آموزشیننت  
 

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی:دکترحبیب الله خزایی

مرتبه علمی:استاد  تمام (پروفسور)دانشگاه

 

   Dr. Khazaie CV 2016