معاون آموزشیdfghj
  دانلود فایل 
cv  دکتر نجفی

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی:دکترفرید   نجفی

مرتبه علمی:استاد  تمام (پروفسور)دانشگاه

رشته تخصصی: اپیدمیولوژی

آدرس الکترونیکی:     farid_n32@yahoo.com