نام:فرحناز

نام خانوادگی:کهریزی

مدرک تحصیلی:دکترای پزشکی عمومی

سوابق اجرایی:11 سال معاون مدیر آموزش

کهریزی