اسامی اعضای هیات علمی برتر رشته های علوم بالینی دانشگاه

                                                                     درسال 1395

ردیف

نام ونام خانوادگی

 

دانشکده محل خدمت

گروه آموزشی

مرتبه علمی

1

آقای دکترسید ابوالحسن سیدزاده

پزشکی

بیماریهای کودکان

استاد

2

خانم دکترماری عطایی

 

پزشکی

بیماریهای داخلی

دانشیار

3

آقای دکتروحید فرنیا

 

پزشکی

روانپزشکی

دانشیار

4

خانم دکترنسرین جلیلیان

 

پزشکی

زنان وزایمان

دانشیار

5

آقای دکترعلیرضا جانبخش

 

پزشکی

بیماریهای عفونی

دانشیار

6

آقای دکتربابک صیاد

 

پزشکی

بیماریهای عفونی

دانشیار

7

آقای دکتربابک ایزدی

 

پزشکی

پاتولوژی

دانشیار

8

آقای دکترحسین کاووسی

 

پزشکی

بیماریهای پوست

دانشیار

9

خانم دکترنازنین رزازیان

 

پزشکی

بیماریهای مغزواعصاب

دانشیار

10

آقای دکتر سید جعفر نوابی

 

پزشکی

بیماریهای داخلی

استادیار

 

 

 

                 

                        اسامی اعضای هیات علمی برتر رشته های علوم پایه دانشگاه

                                                                  درسال 1395

ردیف

نام ونام خانوادگی

 

دانشکده محل خدمت

گروه آموزشی

مرتبه علمی

1

آقای دکترامیرجلالی

 

پرستاری -مامایی

پرستاری -مامایی

استادیار

2

خانم دکترفاطمه رجعتی

 

بهداشت

آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

استادیار

3

خانم دکتر مرضیه کبودی

 

پرستاری -مامایی

پرستاری-مامایی

استادیار

4

آقای دکتر منصور رضایی

پزشکی

آمارزیستی واپیدمیولوژی

دانشیار

 

5

 

 

آقای دکترمقدادپیرصاحب

 

آقای دکتراحسان صادقی

 

بهداشت

 

بهداشت

 

بهداشت محیط

 

صنایع غذایی

 

استاد

 

 

دانشار

6

آقای رضا پورمیرزا کلهری

 

پیراپزشکی

فوریتهای پزشکی

مربی

7

آقای دکترعلیرضا خاتونی

 

پرستاری  مامایی

پرستاری-مامایی

دانشیار

8

آقای دکترسیروس جلیلی

 

پزشکی

علوم تشریحی

دانشیار

9

خانم دکترنفیسه نیک کردار

 

دندانپزشکی

رادیولوژی دهان،فک وصورت

استادیار

10

آقای دکتررضا محمدی

 

بهداشت

صنایع غذایی

استادیار

 

 

 

               

            اسامی اعضای هیات علمی برتر اخلاق دردانشکده ازنظر دانشجویان

                                                                       درسال 1395

ردیف

نام ونام خانوادگی

 

دانشکده

1

خانم دکترمیترا بختیاری

 

پزشکی -ازبین اعضای هیات علمی علوم پایه

 

2

آقای دکترسید جعفرنوابی

 

آقای دکترمظاهررمضانی

 

پزشکی -ازبین اعضای هیات علمی علوم بالینی

 

پزشکی -ازبین اعضای هیات علمی علوم بالینی

3

خانم معصومه اسمعیلی وند

 

پرستاری -مامایی

4

آقای دکتر محسن ژاله

 

پیراپزشکی

5

خانم دکترعاطفه خوید

 

دندانپزشکی

6

خانم دکترفاطمه رجعتی

 

بهداشت

7

آقای دکترمحسن شهلایی

 

داروسازی

 

 

 

 

 

 

اسامی اعضای هیات علمی که دارای فرآیند های برترکشوری  ودانشگاهی هستنددرسال 1395

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

 

دانشکده

1

خانم دکترماری عطایی

فرآیند برتر دانشگاه درحیطه ارزشیابی وقابل تقدیر کشوری

2

خانم دکتر فاطمه رجعتی

 

فرآیند برتردانشگاه درحیطه یاد دهی ویاد گیری

3

آقای دکتر علی سروش

 

فرآیند برتردانشگاه درحیطه مدیریت ورهبری آموزشی

4

آقای دکتر سیروس جلیلی

 

فرآیند برتردانشگاه درحیطه طراحی وتولید محصولات آموزشی

5

 

 

خانم دکترمرضیه کبودی

 

آقای دکترامیرجلالی

 

 

فرآیند برتر دانشگاه درحیطه تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی

 

6

آقای دکترناصرهمتی

 

فرآیند برتردانشگاه درحیطه یادگیری الکترونیکی

 

 

 

 

 

معرفی آقای دکتربابک ایزدی عضو محترم هیات علمی به منظورتلاشهای  ارزشمند ایشان درزمینه آموزش ازراه دور

ردیف

نام ونام خانوادگی

 

1

آقای دکتربابک ایزدی

 

 

 

 

معرفی 3 نفرعضو هیات علمی به پاس تلاشهای ارجمند دراعتباربخشی   بیرونی دانشگاههای کلان منطقه وتائید اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف

نام ونام خانواگی

 

1

آقای دکترعلی سروش

 

2

آقای دکترمحمدرضا سلحشور

 

3

آقای دکتربهزاد کرمی متین