اسامی اعضای هیات علمی برتر اخلاق دردانشکده ازنظر دانشجویان

                                               درسال 1395

ردیف

نام ونام خانوادگی

 

دانشکده

1

خانم دکترمیترا بختیاری

 

پزشکی -ازبین اعضای هیات علمی علوم بالینی

 

2

آقای دکترسید جعفرنوابی

 

آقای دکترمظاهررمضانی

 

پزشکی -ازبین اعضای هیات علمی علوم بالینی

 

پزشکی -ازبین اعضای هیات علمی علوم بالینی

3

خانم معصومه اسمعیلی وند

 

پرستاری -مامایی

4

آقای دکتر محسن ژاله

 

پیراپزشکی

5

خانم دکترعاطفه خوید

 

دندانپزشکی

6

خانم دکترفاطمه رجعتی

 

بهداشت

7

آقای دکترمحسن شهلایی

 

داروسازی