دانشکده پزشکی(اساتید بالینی)

1.آقای دکتر سید محمد جعفر نوابی(برگزیده)

2.آقای دکترمظاهر رمضانی

3.آقای دکتر سید ابوالحسن سید زاده


دانشکده پزشکی:(اساتید پایه)

1.آقای دکتر محمد رضا رضا سلحشور(برگزیده)

2.آقای دکتر سیروس جلیلی

3.آقای دکتر حمید نعمانی


دانشکده دندانپزشکی

1.آقای دکتر حسام الدین نظری(برگزیده)

2. آقای دکتر هوشیار عباسی

3.خانم دکتر نرگس ضیائی


دانشکده دارو سازی

1.آقای دکتر محسن شهلایی(برگزیده)

2.خانم دکتر لیلا بهبود

3.آقای دکتر علیرضا علی آبادی


دانشکده پرستاری مامایی

1.آقای دکتر علیرضا خاتونی(برگزیده)

2.خانم دکتر ستاره جوانمردی

3.آقای محمود رحمتی


دانشکده بهداشت

1.آقای دکتر بهزاد کرمی متین(برگزیده)

2.خانم دکتر فاطمه رجعتی

3.آقای دکتر رضا محمدی


دانشکده پیراپزشکی

1.آقای دکتر محسن ژاله(برگزیده)

2.آقای بیژن صبور

3.آقای ارسلان نادری پور

 

 

همچنین میزان مشارکت دانشجویان دانشکده ها به ترتیب زیر بوده است

1.دانشکده پزشکی(بیشترین مشارکت)

2.دانشکده بهداشت

3.دانشکده پرستاری و مامایی

4.دانشکده پیراپزشکی

5.دانشکده داروسازی

6.دانشکده دندانپزشکی