یاری

نام:ناهید

نام خانوادگی:یاری

سمت:کارشناس مسئول امور هیات علمی

 مدرک:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سابقه کار:23 سال


احمدی

 

نام:نازار

نام خانوادگی:احمدی

سمت:کارشناس امور هیات علمی

مدرک: کارشناس زبان انگلیسی

سابقه کار:9 سال


  

         فاضل

نام:شهره

نام خانوادگی:فاضل

مدرک:کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

سمت:کارشناس هیئت علمی