نام:  اکبر

    نام خانوادگی:برزگر

   مدرک:Ph.D بهداشت حرفه ای  –استادیار دانشکده بهداشت

سمت:سرپرست  امور هیات علمی