انتخاب واحد اینترنتی       97/10/15      لغایت  97/11/10

شروع کلاسها                     97/11/13

حذف و اضافه برای دو درس      97/11/27 و 97/11/28

 حذف اضطراری تا تاریخ        98/2/22

پایان کلاسها                    98/3/25

 امتحانات پایان ترم         98/3/25 الی 98/4/6