تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی96/97


انتخاب واحد اینترنتی

1396/06/5 الی 1395/06/24

شروع کلاسها

96/06/25

حذف واضافه برای 2 درس

10 و07/11 /1396

حذف اضطراری تا تاریخ

1396/09/18

پایان کلاسها

1396/10/20

امتحانان پایان ترم

1396/10/23 الی 1396/11/11