تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی95/96


انتخاب واحد اینترنتی

1395/10/20 الی 1395/11/15

شروع کلاسها

95/11/16

حذف واضافه 

1 و12/2 /1395

حذف اضطراری تا تاریخ

1396/02/23

پایان کلاسها

1396/03/25

امتحانان پایان ترم

1396/03/27 الی 1396/04/19