نام:علی

نام خانوادگی:محمدی

مدرک:لیسانس حقوق

سابقه کار:23 سال