نام:داریوش

نام خانوادگی:امرایی

مدرک:دکتری

رشته:پزشکی

gg 

 

 ایمیل:Darushamraee@yahoo.com

سوابق اجرایی و مدیریتی:مدیر دانشجوئی دانشگاه

مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر