نام:آزاده

نام خانوادگی:رضایی مهر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(معماری سیستم های کامپیوتری) 

ا