معرفی کارکنان

 

 نام : صفدر

نام خانوادگی :آتش بر

 

 
sss

 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

سوابق اجرایی : 12 سال .مسول نظام وظیفه دانشجویان و کارشناس آموزش

 

 

 

 

 

 


نام : آرش

نام خانوادگی : ضیاپور
عکس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جامعه شناسی

سوابق اجرایی : 5 سال و سمت  کارشناس آموزش .

 

 

نام : سوسن

نام خانوادگی : اکبری


اکبری 

سوابق اجرایی : از سال 75 در واحد پذیرش و ثبت نام لغایت تاکنون .

بعنوان کارشناس و اپراتور  

 

 

 

 نام:مریم

نام خانوادگی:مرمریان

 


عکس

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد روانشناسی

سوابق اجرایی:5 سال

   

 

 نام:معصومه

نام خانوادگی:رضایی


ننن

 مدرک تحصیلی:کارشناسی

سوابق اجرایی:11 سال

 

 

 


 

 

نام : آزاد

نام خانوادگی : خانی


عکس

مدرک تحصیلی : دیپلم

سوابق اجرایی : از سال 75 در واحد پذیرش و ثبت نام بعنوان مسئول بایگانی  

و از سال 91 لغایت تاکنون . بعنوان کارشناس آموزش در واحد پذیرش و ثبت نام


 

 

نام : بهروز

نام خانوادگی : تیرانداز


ت


مدرک تحصیلی : دیپلم

سوابق اجرایی : از سال 92 در واحد پذیرش و ثبت نام بعنوان مسئول بایگانی لغایت تاکنون .

  

 

نام : مصطفی

نام خانوادگی : خزایی
عکس

مدرک تحصیلی : کاردان مترجمی

سوابق اجرایی : 12 سال  سمت مسئول بایگانی.


 

 

آدرس: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی  معاونت آموزشی

تلفن : 08338378097