نام:افسانه

نام خانوادگی:علیزاده

مدرک تحصیلی:28 سال

 

نام:افسانه

نام خانوادگی:علیزاده

سابقه کار:28 سال

مدرک تحصیلی :دیپلم
نام:شاپور

نام خانوادگی:پاکرای

مدرک:ارشد ژنتیک

سابقه تحصیلی:18 سال