نام:آزاده

نام خانوادگی:رضایی مهر

 مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(معماری سیستم های کامپیوتری) 

کاا