ئذالا

 

 نام:پرویز                                       

نام خانوادگی:مهاجری

مرتبه علمی:دانشیار

رشته تخصصی:باکتری شناسی پزشکی

پست الکترونیک: pmohajeri@kums.ac.ir