منتا 

نام و نام­ خانوادگی: دکتر محمدباقر شمسی

تحصیلات: دکترای تخصصی فیزیوتراپی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق اجرایی: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی، مدیر امور آموزشی دانشگاه، مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

پست الکترونیک:Mshamsi@kums.ac.ir