جدول زما ن بندی ثبت نام حضوری

ردیف

رشته تحصیلی

تاریخ مراجعه

1

پرستاری ویژه- آموزش بهداشت -علوم تغذیه -علوم و صنایع غذایی- بهداشت محیط

10 /7/1395

2

آمارزیستی- مشاوره مامایی- روانپرستاری پرستاری داخلی جراحی

11 /7/1395

3

نانو فناوری پزشکی- بیوشیمی بالینی- روانشناسی بالینی - فیزیک پزشکی- مهندسی پزشکی

12/7/1395

4

میکروبشناسی- علوم تشریحی- ایمنی شناسی-فیزیولوژی-اپیدمیولوژی

13/7/1395

5

کلیه پذیرفته شدگان سهمیه مازاد

14/7/1395