نام و نام خانوادگی:دکتر احسان صادقی

تحصیلات:دکترای تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

مرتبه علمی:دانشیار

سمت:مدیر تحصیلات تکمیلی