1 . نام: پریسا    نام خانوادگی :تویسرکانی     سمت:کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

مدرک:کارشناس میکروبیولوژی

سابقه خدمت: 25  سال

 

تویسرکانی


2 .نام: شایسته     نام خانوادگی: غفاری       سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی(تخصصی بالینی)

 مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

سابقه خدمت: 20 سال

 

غفا ری

 

3- نام: روناک                         نام خانوادگی: نادری                 کارشناس واحد تحصیلات تکمیلی:کارشناس امور دستیاری 

مدرک :کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سابقه خدمت: 12 سال 

 

نادری

 

 

 

 4-نام:شهره            نام خانوادگی: فاضل            کارشناس تحصیلات تکمیلی -کارشناس مقطع کارشناسی ارشد  

مدرک:کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

سابقه خدمت: 3 سال 

 

فاضل

 

تلفن / فکس     38378099 - 0833      

  آدرس : کرمانشاه بلوارشهید بهشتی ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشکی  -  معاونت آموزشی - مدیریت تحصیلات تکمیلی