1 . نام: پریسا    نام خانوادگی :تویسرکانی     سمت:کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

مدرک:کارشناس میکروبیولوژی

سابقه خدمت:25  سال

 

تویسرکانی


2 .نام: شایسته     نام خانوادگی: غفاری       سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی(تخصصی بالینی)

 مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

سابقه خدمت:20 سال

غفا ری

3.نام:شیرین   نام خانوادگی: بهمن نژاد        سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی(ارشد)

مدرک:کارشناس مشاوره ژنتیک

سابقه خدمت:5 سال

عکس

تلفن / فکس     38378099 - 0833      

  آدرس : کرمانشاه بلوارشهید بهشتی ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشکی  -  معاونت آموزشی - مدیریت تحصیلات تکمیلی