شرح وظایف معاون آموزشی

معاون  آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی ، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی  دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی ، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات  لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی  و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

 

وظایف و اختیارات:

تهیه  و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی ، با همکاری مسولان  ذی ربط

تدوین  و پیشنهاد اصول کافی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

ارزیابی  پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مطالعه  واتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی  و امتحانی

نظارت  بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی ، از طریق دفتر نظارت  و ارزیابی آموزشی دانشگاه

نظارت  بر برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری که در حوزه  دانشگاه برگزارمی شود