مدیر آموزش

دکترسلحشور

دکتر محمد رضا سلحشور

دانشیار دانشگاه 

دکتری PH.D علوم تشریحی (آناتومی)