دکترسلحشور

مدیر آموزش :دکتر محمد رضا سلحشور

دکتری PH.D علوم تشریحی (آناتومی)

استادیار دانشگاه