معاون مدیر آموزش

 

کهریزی

فرحناز کهریزی

دکترای پزشکی عمومی

سوابق اجرایی:11 سال معاون مدیر آموزش