همکاران

آقای حسین کوشکی

kjn

مدرک تحصیلی : کارشناس کارشناس آموزشی

سوابق عملی اجرایی : 31 سال

  

 

آقای کورش بیژنی
عکس

مدرک تحصیلی : کارشناس آموزشی

سوابق عملی اجرایی : 21 سال
خانم نوشین نعمتی

عکس

مدرک تحصیلی : کارشناس کارشناس آموزشی

سوابق عملی اجرایی : 22 سال
خانم الهام امیری

عکس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد کارشناس آموزشی

سوابق عملی اجرایی : 8 سال


 

 

خانم الهه میری نسب
اتن

مدرک تحصیلی :کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق عملی اجرایی : 28 سال

 

 


خانم مهرنوش کولانی

عکس

مدرک تحصیلی : دیپلم اپراتور

سوابق عملی اجرایی : 22 سال

 

خانم فاطمه امیریان

عکس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد  کارشناس آموزشی

سوابق عملی اجرایی : 8 سال

 

آقای جهانشاه پیره
عکس

مدرک تحصیلی : دیپلم  مسئول بایگانی اداره فارغ التحصیلان

سوابق عملی اجرایی : 26 سال

 

 

آدرس : بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم معاونت آموزشی اداره امور دانش آموختگان - شماره تماس : 08338363004

شرح وظایف کارشناسان آموزش :

شرح وظایف کارشناسان آموزش :

1-    بررسی پرونده های دانش آموختگان جدید از جهت مدارک ثبت نامی و
کارنامه های تحصیلی

2-   تنظیم فرم فراغت از تحصیل

3-پورتال اطلاعات فراغت از تحصیل

4-پیگیری اطلاعات پورتال شده

5- صدور گواهی موقت تحصیلی

6- بررسی تعهدات قانونی و صدور مجوز تحصیلی

7-کنترل و صدور ریزنمرات تحصیلی

8-محاسبه مبالغ خرید تعهدات جهت متقاضیان مربوطه

9-  صدور دانشنامه تحصیلی

10-  صدور تاییدیه تحصیلی ( جهت مستخدمین در دوایر دولتی)

11- صدور تاییدیه مدرک تحصیلی و سوابق تحصیلی ( جهت ادامه تحصیل متقاضیان)

12-   انجام مکاتبات نفرات برترجهت بنیادملی نخبگان واستعدادهای درخشان

13-   صدور تاییدیه تحصیلی جهت سازمان نظام پزشکی

14- استعلام از سازمان سنجش به منظور تغییر سهمیه قبولی

15- صدور گواهی موردی جهت ثبت نام در آزمونهای مربوطه

16-   انجام مکاتبه به منظور تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان

17-انجام مکاتبه طی فرم شماره 12 با وزارت متبوع به منظور دریافت مجوز مکاتبه با خارج از کشور

18- تنظیم فرمهای لاتین ارسالی از خارج از کشور به منظور تاییدیه تحصیلی

19-تنظیم نامه های Dean’s letter پس از انجام استعلام از دانشکده های مربوطه