نقل و انتقال دانشجویان ورودی

انتقال دائم میهمان و جابجایی دانشجو می بایست براساس آیین نامه ها و مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی شورای عالی برنامه ریزی صورت پذیرد.

 

1- تشخیص و تأیید احراز شرایط انتقال، به عهده دانشگاههای مبدأ و مقصد    می باشد.

 

2- به دانشجویانی که دارای شرایط انتقال نمی باشند از سوی دانشگاه مبدأ فرم انتقال نباید داده شود، در اینجا شرایط انتقال به شرح زیر مجدداَ یادآوری می شود:

 

الف: شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، بطوریکه وی به تشخیص دادسرای عمومی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

 

ب:  ازدواج رسمی دانشجوی دختر و یا انتقال شوهر دانشجو، مشروط به اینکه کارمند رسمی دولت باشد و جابجایی محل زندگی وی بدون درخواست او انجام شده باشد.

 

ج: بیماری صعب العلاج به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه مبدأ.

 

د: معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه مبدأ به طوریکه مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد و ضرورت انتقال وی محرز باشد.

 

یادآوری : هریک از موارد فوق می بایست بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی حادث شده باشد.

 

ه : دانشجو باید درخواست انتقال خود را کتباَ و حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیل مورد تقاضا به امور آموزشی دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.

 

تبصره : پذیرش درخواست انتقال پذیرفته شدگان آزمون سراسری از شرایط ذکر شده در بند (ه) مستثنی است و قبل از اتمام مهلت ثبت نام با تأخیر مجاز می باشد.

 

و:  پذیرش دانشجو متقاضی در دانشگاه مقصد الزامی نیست، ولی انتقال دانشجویانی که از محل ظرفیت خالی دانشجویان انصرافی و انتقالی و مردودین امتحان جامع علوم پایه و انترنی و سهیمه 5/2% کمیسیون بررسی موارد خاص معرفی می شوند، لازم الاجراست.

 

ز: انتقال دائم و جابجایی دانشجویان، سالی یکبار در مرداد ماه امکان پذیر می باشد.

 

ح : میهمان شدن دانشجو حداکثر تا سقف 40% کل واحدها با موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد بلامانع است.

 

ط : انتقال فرزندان اعضاء هیأت علمی پس از ثبت نام در دانشگاه مبدأ قابل انجام خواهد بود.

 

ی : جابجایی دانشجوین جدید الورود سه هفته قبل از شروع کلا سها امکان پذیر می باشد.

 

ک : تغییر رشته و انتقال دانشجویان آزاده، طبق مصوبات هیأت محترم دولت به محل سکونت انجام پذیر می باشد.

 

ل : جابجایی دانشجویان در صورت موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد و رعایت هم منطقه بوده به صورت فرد با فرد براساس مصوبه 3/7/72 شورای محترم معاونین امکان پذیر خواهد بود و همچنین جابجایی دانشجویانی که بیش از 50% واحد درسی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانیده اند. امکان پذیر نخواهد بود.

 

م : کلیه واحدهای گذرانده شده دانشجوی انتقالی با نمرات 12 و بالاتر پذیرفته می شود و پذیرش واحدهای گذرانده شده با نمرات کمتر از 12 به عهده دانشگاه مقصد می باشد.