معرفی شورای آموزشی دانشگاه

شورای آموزشی دانشگاه

به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیتهای آموزشی، شورای آموزشی با ترکیب زیر:

1- معاون آموزشی

2- معاون تحصیلات تکمیلی

3- معاونان آموزشی دانشکده ها و آموزشکده ها

4- مدیر کل امور خدمات آموزشی

5- دو تن از چهارتن اعضای هیئت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای دانشگاه

تشکیل و فعالیت می نماید.

 

 

وظایف شورای آموزشی دانشگاه عبارت است از:

1- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیئت رئیسه

 

2- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورا ی دانشگاه از جمله:

- برنامه های آموزشی

- نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات

- آیین نامه های آموزشی

- طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت و میان مدت

- ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

3- بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع می دهد.

4- برسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضاء هیئت علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه

5- بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های جدید دانشگاه

6- بررسی متون جزوه ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیئت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه

7- بررسی و تایید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی و تایید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی

 

8- بررسی و تایید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود