آیین نامه دوره دکترای دندانپزشکی

تعاریف

تعاریف زیر در آیین نامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یکسان پذیرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد می‌باشد و جزء لاینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.

دانشگاه علوم دندانپزشکی :موسسه ای است آموزشی ، پژوهشی و خدماتی که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه دندانپزشکی است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می‌نماید.

هر دانشگاه علوم دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود.

 

دانشکده علوم دندانپزشکی :دانشکده علوم دندانپزشکی موسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی مستقلی است که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه دندانپزشکی است ، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته ودر این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع ، عمل می نماید.

 

دانشکده :دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود. مانند دانشکده دندانپزشکی ، دانشکده دنداندندانپزشکی و دانشکده بهداشت.

آموزشکده در گروه دندانپزشکی: موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروههای آموزشی در سطح کاردانی رشته های گروه دندانپزشکی تشکیل می گردد وامکانات و تجهیزات لازم برای ارائه آموزش رشته های تحصیلی در آن دایر است .

موسسه :موسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش دندانپزشکی تأسیس شده باشد ، اطلاق می گردد.

گروه آموزشی:عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می باشد مثل گروه بهداشت ، گروه فیزیولوژی و گروه جراحی.

گروه آزمایشیسازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری ورود به دانشگاهها، داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروه ها، گروه آزمایشی نامیده می شود.

دوره :دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود، دوره های تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم دندانپزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شوند.

- کاردانی (فوق دیپلم )

- کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته

- کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس) ناپیوسته

- دکتری عمومی

- دکتری تخصصی (Ph.D.)

- تخصص بالینی ( دستیاری)

- فوق تخصص

 

اداره آموزش منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را برعهده دارد.

استاد:هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده می شود.

رشته :رشته یکی از شعب فرعی گروههای علمی ( علوم دندانپزشکی، علوم انسانی، علوم پایه ، فنی مهندسی، کشاورزی و هنر) است که از لحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد. در دو رشته متمایز دروس مشترک نباید از 30 درصد کل واحدها ( بدون احتساب دروس عمومی) تجاوز کند.

گرایش:هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد ، گرایش نامیده می‌شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدها کمتر و از 30 درصد کل واحدها ( بدون احتساب دروس عمومی) بیشتر باشد.

دروس:دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی، به دروس عمومی واختصاصی( پایه و تخصصی رشته ) و از نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری واز لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظری، عملی ، نظری وعملی، نظری – عملی ، کارآموزی، کارورزی و کارآموزی در عرصه تقسیم می‌شود.

تبصره : دروسی که به صورت نظری وعملی نوشته می‌شوند مستقل از یکدیگر تدریس می شوند و هر یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند.

دروسی که به صورت نظری – عملی نوشته می‌شوند یک درس محسوب شده وکد مشترک ونمره مشترک دارند.

دروس عمومی :دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطلاعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی آنان براساس فرهنگ و معارف وعقاید اسلامی و نیز آشنایی با روشهای علمی عرضه می شود. این دروس برای کلیه دانشجویان تمامی رشته های علوم دندانپزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره های دکتری عمومی الزامی است .

دروس اختصاصی:این دروس به دو دسته: دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود:

الف – دروس پایه ، دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقویت بنیه و بینش علمی وی و درک بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود.ب- دروس تخصصی رشته ، دروسی است که صرفاً به منظور ایجاد و افزایش کارآیی های علمی و عملی یک رشته تدریس می شود.

دروس جبرانی :در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحدهای درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند.

دروس اجباری:دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

دروس اختیاری :دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می توان آنها را از میان مجموعه ای از دروس انتخاب کرد.

دروس پیوسته (پیش نیاز) :دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است .دروس جبرانی یا اجباری می توانند پیش نیاز باشند. دروس اختیاری نمی‌توانند پیش نیاز باشند.

دروس مستقل :دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهای دیگری نیست.

دروس نظری:دروسی است که در کلاس درس ارائه می شود.

دروس عملی :دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارتهای بالینی یا بخشهای مربوط در دانشکده ارائه می‌شود.

دروس کارآموزی:دروسی است که در محیط کار واقعی ( بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی) و یا در محیط شبیه سازی شده ( مرکز مهارتهای بالینی ) برای آموزش مهارتهای عملی ارائه می شود.

دروس کارورزی :دروسی است که در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهای عملی ارائه می شود.

دروس کارآموزی در عرصه :دروسی است که با هدف آموزش مهارتهای عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی ارائه می شود.


فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

ماده 1) شرایط ورود به دوره دکتری عمومی دندانپزشکی به شرح زیر است :

1-1-پذیرفته شدن در آزمون ورودی .

2-1- برخورداری از سلامت کامل تن و روان برابر ضوابط شورای عالی برنامه‌ریزی علوم دندانپزشکی.

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

4-1- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظام قدیم) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید) از داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ).

5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان و پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می‌شود.

تبصره 1 : چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای دوره دکتری عمومی دندانپزشکی برخوردار نباشد ، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه ، اجازه تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی را ندارد .

تبصره 2 : ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است .

تبصره 3 : پرداخت شهریه ، فارغ التحصیلان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.

 

ماده 2 ) پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند، عدم مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 1‌: در موارد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می‌داند، باید دلایل آن را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.

تبصره 2: دانشجویی که ترک تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

 

مادة 4 ) دانشجوی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی در یک زمان حق نام‌نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت. در صورت تخلف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‌شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند.


فصل دوم

نظام آموزشی

 

ماده 5) آموزش دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مبتنی بر نظام واحدی است .

 

ماده 6) در نظام واحدی، میزان هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است .

 

ماده 7) هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت ، عملی ( یا آزمایشگاهی) 34 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

 

ماده 8) برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است:

مرحله اول : دروس عمومی و علوم پایه و تعدادی از دروس اختصاصی

مرحله دوم : دروس اختصاصی دندانپزشکی

 

ماده 9) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط وامکانات یک دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده7 است.

تبصره 1 : طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمی شود.

تبصره 2 : در موارد استثنایی و ضروری، شامل وقوع بلایای طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته ، بیماری استاد و مواردی از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاهتر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده اند تدریس کرد، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 7 این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاس ها مطابق ساعات هرواحد درسی الزامی است .

 

ماده 10)در دوره بالینی هر نیمسال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی است . تعداد بخشهای دوره بالینی در طول هر نیمسال تحصیلی با توجه به مدت زمان لازم برای آموزش هر بخش توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین می شود.

 

ماده 11) کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی را اجرا نمایند.

تبصره 1: ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی است . بدیهی است منابع جهت امتحان جامع علوم پایه از طرف وزارت متبوع تعیین می‌شود.

تبصره 2: آن دسته از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی فارغ التحصیل داشته اند، در صورت تایید شورای آموزش دانشکده و دانشگاه می توانند با توجه به مقتضیات وامکانات، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهای دوره، به برنامه مصوب اضافه کنند.

 

ماده 12) در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می‌شود و قبولی در این امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدی می‌باشد.

تبصره 1 : شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درسهای مرحله اول (درسهای علوم پایه، درسهای عمومی و واحدهای جنین و بافت‌شناسی دهان ودندان و فک وآناتومی دندان) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است . با این حال در شرایطی که دانشجو، تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و درصورت قبولی، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند. بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه نمرات تعدادی از دروسی که دانشجوگذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می‌نماید. در صورتی که بعد از اعلام نمره ، دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی، میانگین کل مرحله اول وی به 12 نرسیده باشد، نتیجه آزمون وی کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنین کسب میانگین لازم، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت.

 

ماده 13) شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی محروم می شود.

تبصره 1: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود.

تبصره 2 : دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود، می تواند برابر دستور‌العمل تغییر رشته دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی که از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شوند، مصوب بیست و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 28/4/82 ، به رشته دیگری در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.


فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 14) حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت ازتحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ، طبق برنامه آموزشی مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

ماده 15) دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در کلیه مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی باید حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی، انتخاب نماید.

تبصره 1 : در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل آموزشی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2 : در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 3: در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل آموزشی را داشته باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می تواند تمامی آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند.

تبصره 4: در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6واحد درسی نمی باشد.

 

ماده 16) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

تبصره 1: تعیین نوع درس، تعداد واحد . ریز مواد ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههای آموزشی است .

تبصره 2: سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار می دهد.

تبصره 3: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها، از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است .

تبصره 4 : به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می‌شود.

 

ماده 17 ) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی 9 سال است ، که 5/3 سال اول به طی مرحله اول و 5/5 سال باقیمانده به طی مرحله دوم آن اختصاص دارد.

تبصره 1: چنانچه دانشجویی نتواند در مدت 5/3 سال اول، از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود و می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته بدهد.

تبصره 2: دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت 5/5 سال از شروع مرحله دوم، این مرحله را به پایان برساند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 12ماه دیگر قابل تمدید است، مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد.


فصل چهارم

حضور وغیاب

ماده 18) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و عدم حضوردانشجو در هر یک ازجلسات ، غیبت محسوب می شود.

ماده 19) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از (چهار هفدهم)، عملی و آزمایشگاهی از (دو هفدهم) ، مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود و دانشجو موظف به اخذ وتکرار کامل آن درس می‌باشد.

تبصره 1: غیبت تا سقف مشخص شده در ماده 19، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد و با تایید دانشکده خواهد بود.

 

ماده 20) در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 19بوده و موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می گردد. در این حال رعایت حداقل 12 واحد در هر نیمسال الزامی نیست، ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.

 

ماده 21) غیبت غیر موجه درامتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد و دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن درس می‌باشد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .


فصل پنجم

حذف و اضافه

ماده 22) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از کلیه مراحل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال ، حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ نماید و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر این که تعداد واحدهای اخذ شده وی از حدود مقرر در ماده 15 تجاوز نکند.

تبصره 1 : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو (میزان تعیین شده در ماده 19) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.

تبصره 2: حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست.

ماده 23) در ضورت اضطرار، دانشجو در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی می تواند تا پنج هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از دروس نظری خود را به پیشنهاد گروه آموزشی مربوط و تایید معاون آموزشی دانشکده حذف کند، مشروط براینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از میزان تعیین شده در ماده19 نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12واحد کمتر نشود.

ماده 24) حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره : حذف کلیه درسهای اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

فصل ششم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 25) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور وفعالیت در کلاس، انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات در بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هردرس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره:  برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است.

ماده 26) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره‌های پیش بالینی و بالینی ، با توجه به موارد زیر انجام می شود:

1-26- رعایت اخلاق اسلامی، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران ، مراجعین و کارکنان بخش

2-26- حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، کلاسهای مربوطه

3-26- دقت واحساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش و تهیه و تکمیل پرونده بیماران

4-26- افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره‌های پیش بالینی و بالینی

5-26- شرکت درامتحان واحدهای عملی و کسب نمره لازم.

ماده 27) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، براساس مفاد مندرج در مواد 25و 26به صورت نمره تعیین می شود و نمرات دانشجو در هر درس یا هر بخش به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می‌شود.

ماده 28) حداقل نمره قبولی دردرسهای مرحله اول 10 و در درسهای مرحله دوم آموزش دندانپزشکی 12 می‌باشد.

تبصره 1: دانشجویی که در هر یک از درسها حداقل نمره قبولی را کسب ننماید، در اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس است، با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین محاسبه می‌شود.

تبصره2 : هر یک از دروس نظری وعملی نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظری عملی که یک درس محسوب می شوند، معدل دو قسمت نظری وعملی و با توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یانمره یکی از آنها از 8 کمتر باشد هر چند معدل به 10 رسیده باشد، هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود.

ماده 29) استاد یا اساتید هردرس یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری امتحان آن درس از طریق گروه، به آموزش دانشکده تسلیم نمایند.

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو می‌تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

ماده 30) اداره آموزش دانشکده موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه ارسال دارد .

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است .

ماده 31) در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ، میانگین کل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه ودر کارنامه وی ثبت می‌شود.

تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب می‌شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است، تقسیم می شود.

تبصره 2 : دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات درسهایی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوطه محسوب می شود.

ماده 32) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مرحله اول آموزش دندانپزشکی نباید از 12 و در مرحله دوم از 14 کمتر باشد، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

درخواست دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در خصوص اصلاح مفاد ماده 33 آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه علوم پزشکی مورخ 7/9/1383 وکاهش میانگین مشروطی هر یک از نیمسال های مرحله دوم  دوره دکترای عمومی دندانپزشکی از 14به 12در سی و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 11/12/86 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید ماده 32آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد.

ماده32:میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مراحل اول و دوم دوره دکترای عمومی دندانپزشکی نباید از 12کمتر باشد،در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعدی به صورت مشروطی  خواهد بود.

 

تبصره 1: در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از 12 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. در مواردی که به علت مشکلات دانشجو یا نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی تعداد واحدها کمتر از 12 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار به وی و اولیاء اش کتباً اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند. با این وصف قصور در عدم اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانع از اجرای مقررات نخواهد بود.

 

ماده 33) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در آخرین نیمسال هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی ، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

تبصره : در موارد استثنایی(محدودیت در سقف سنوات تحصیلی) در آخرین نیمسال هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو، ارائه واحد بیشتر از حد مقرر به دانشجوی مشمول ماده33 به عهده شورای آموزش دانشگاه است. در هر صورت این تعداد بیش از 20واحد نباید باشد.

ماده 34) دانشجویی که در مراحل آموزش دندانپزشکی برای 3نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل 10 باشد، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته بدهد.

ماده 35) میانگین نمرات دانشجو نباید در پایان مرحله اول آموزش دندانپزشکی از 12 و در پایان مرحله دوم از 14 کمتر باشد. دانشجویی که دارای میانگین کمتر از حد تعیین شده در هر یک از مراحل باشد، در صورتی که مدت مجاز تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد، می تواند درسها یا بخشهایی را که در آنها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده است ، تکرار کند. درغیر این صورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت. بدیهی است که نمرات دروس تکراری اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

تبصره 1 : در صورتی که دانشجویی، تعدادی از درسها یا بخشهایی را که در آن ها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده، جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی تکرار نماید و در درس یا بخش تکراری مردود شود، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ، ردی و تکراری میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش ملاک عمل است ودانشجو می تواند وارد مرحله بعدی شود و در صورتی که میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردوداست و علیرغم اینکه قبلاً نمره قبولی کسب نموده بایستی مجدداً آن درس یا بخش را تکرار نماید.

تبصره 2 : دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند، یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید، برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 می‌تواند به یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

تبصره3: شرط اخذ واحدهای درمان جامع و جامعه‌نگری عملی، رعایت ضوابط پیش نیازی دروس برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی و همچنین کسب میانگین کل (بدون احتساب نمرات درسهای مرحله اول) حداقل 14 می‌باشد.

ماده 36) دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می‌‌تواند برای تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی خود، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد. دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.


فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف ازتحصیل

ماده 37) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل آموزش دندانپزشکی حداکثر دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی، به عهده شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

تبصره 2 : مدت مرخصی  تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود.

ماده 38) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل ازاتمام مهلت نام‌نویسی، موافقت یاعدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ کند.

تبصره 3 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو است.

ماده 39) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می‌توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 40) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

ماده 41) دانشجویی که تمایل به انصراف ازتحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید. 

فصل هشتم

انتقال وجابجایی

ماده 42) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده 43) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیراست :

1-43- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-43- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

3-43- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.

4-43- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد.

5-43- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت شرایط ماده 43 و اعلام موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است.

ماده 44) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده او، خارج از شرایط مذکور درماده 43 ( به استثنای شرط1) انجام می شود:

1-44- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2-44- بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد و ضرورت انتقال وی محرز باشد.

3-44- ازدواج دائمی رسمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تایید مراجع ذیربط، در شهر دیگری باشد.

تبصره 1 : هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 3: در موارد استثنائی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد وهمسر او نیز در شهرستان دانشجوباشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد، همسر اومی تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4 : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.

ماده 45) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده 44 .

ماده 46) انتقال از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد بلامانع است.

ماده 47) انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

ماده 48) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درخارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

ماده 49) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد ، حداقل 6 هفته قبل ازشروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء‌ تسلیم کند.

ماده 50) دانشگاه مبداء، در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را به همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نماید.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.

ماده 51) در صورت انتقال، کلیه واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و بالاتر است پذیرفته می‌شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است برعهده دانشگاه مقصد است . درهر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره 1 : تمام نمرات دروسی دانشجو در دانشگاه مبداء گذرانده اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت  و در محاسبه میانگین کل او محسوب می‌گردد .

تبصره 2: عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از 12 مربوط به مرحله‌ای است که دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است  و به مرحله قبلی تسری ندارد.

ماده 52 ) مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

ماده 53) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است.

جابجایی

ماده 54) جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است ؛

1-54- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-54- سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بیش از 50% از واحدهای دوره را گذرانده باشند.

3-54- نمره آزمون ورودی متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در همان سال در رشته و سهمیه مربوطه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره 1 : برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند، کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است .

تبصره 2 : مدرک فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادرخواهد شد.

ماده 55) جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست، پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایت مفاد این فصل بلامانع است.

ماده 56) دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.

تبصره 1 : دانشجوی متقاضی جابجایی منحصراً می‌تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند.

تبصره 2: تقاضای جابجایی دانشجویانی که قبلاً یک بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد.

ماده 57) دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تایید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند.

تبصره : جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت . تقاضاهای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مردادماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.

ماده 58) از ابتدای شهریور ماه هرسال تحصیلی، تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل ازشروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد.

تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس ازتصویب شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است.

فصل نهم

دانشجوی میهمان

ماده 59) در مواردی که دانشجو، به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان ، محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد.

تبصره 1: میهمانی از دوره های روزانه به شبانه، از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری، از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است.

تبصره2: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است که دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

تبصره3:میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد ، به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از12 واحد کمتر و از 20واحد بیشتر نشود، بلامانع است.

ماده 60) تعداد واحدهایی که دانشجوی میهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، نباید از 25 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

تبصره1: انتخاب واحد دانشجو به صورت میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره 2 : واحدهایی که دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می‌گذراند عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل منظور خواهد شد.