آیین نامه کمیسیون موارد خاص

آیین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی

کمیسیون موارد خاص که ازاین پس دراین آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود در دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تشکیل می شود. تابا رعایت کامل مفاد این آیین نامه به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.

ماده 1- تعریف موارد خاص:

موراد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی که در تحصیلاتشان موثر بوده، با مشکل موادجه گردیده وحل آن بامقررات وآیین نامه های آموزشی موجود ممکن نمی باشد.

ماده 2- اختیارات کمیسیون:

کمیسیون مسائل آموزشی مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل، درحال اخراج، اخراجی ها ودانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند را بصورت موردی بررسی می کند ودر چارچوب اختیارات این آیین نامه تصمیم گیری وبا رعایت اصول زیر رأی خودرا صادر می نماید.

* حفظ کیفیت آموزشی وکمیت محتوای کل دریک رشته تحصیلی.

* حفظ حداقل واحد درسی مقرر ومیانگین کل لازم برای فراغت ازتحصیل

* حفظ حداقل میانگین کل لازم درپایان هریک از مراحل آموزشی دوره های دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی)

*حفظ حداقل نمره قبولی درهر درس.

* عدم تغییرمقطع تحصیلی ازپایین به بالاتر.

* عدم وضع مقررات وآیین نامه های جدید ویا تغییر آنها.

تبصره 1- حداکثر زمان قابل بررسی برای رسیدگی با پرونده دانشجویان اخراجی وکسانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند یک سال بعد از اخراج می باشد. درمواردی که دانشجو بدلایلی کاملاً خارج از اختیار و اراده خود (مثل ترک تحصیل ناشی ازصدور احکام قضایی) بیش از یک سال ازتحصیل بدور مانده است، تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجو دراختیار کمیسیون خواهد بود.

تبصره 2: حداکثر تعداد دفعات مجاز شرکت درامتحانات جامع علوم پایه دوره های دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی) وجامع پیش کارورزی دوره دکتری عمومی پزشکی مطابق با آیین نامه های آموزشی مربوطه بوده وقابل تغییر نمی باشد.

ماده 3- اعطای فرصت ارفاقی

اعطای فرصت ارفاقی به دانشجویانی که با رعایت آیین نامه های آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته وناپیوسته، دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی) مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به دلیل مشروطی درمعرض اخراج قرارگرفته اند، بشرط آنکه میانگین کل آنها در دوره کاردانی وکارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته کمتر از 10 ودکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی) کمتر از 12 نباشد وسنوات تحصیلی لازم جهت ادامه دوره را داشته باشند.

تبصره1: دوره کارشناسی ارشد ودوره دکتری تخصصی(PH.D) شامل فرصت ارفاقی نمی باشند.

تبصره 2: شرط میانگین کل 12برای دوره های دکتری عمومی شامل دانشجویان ورودی مهرماه 81 به بعد است وجهت دانشجویان ورودی قبل از مهرماه 81، حداقل میانگین کل 10 می باشد.

تبصره 3: دانشجو نباید پس ازفرصت ارفاقی درهیچ نیم سال مشروط شود، حتی اگر تعداد وحدها در آن نیمسال ها کمتر ازحد نصاب تعیین شده توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باشد. درعین حال پرونده دانشجویان کارشناسی پیوسته ودکتری عمومی که یک بار از فرصت ارفاقی استفاده نموده اند ولیکن سنوات تحصیلی آنها جهت ادامه دوره به پایان نرسیده است. درصورتی که دارای شرایط خاص بشرح ذیل باشند قابل طرح مجدد در کمیسیون واعطای حداکثر یک فرصت ارفاقی دیگر می باشد:

* دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته حداقل 120 واحد از واحدهای دوره مربوطه را با موفقیت گذرانده باشند.

* دانشجویان دوره های دکتری عمومی داروهای وداندانپزشکی حداقل 140 واحد را با موفقیت گذرانده باشند.

* دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی حداقل 190 واحد را با موفقیت گذرانده باشند.

ماده 4- اعطای سنوات تحصیلی:

موافقت با اعطای سنوات تحصیلی تایک نیمسال برای دانشجویان دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته، دو نیمسال برای دانشجویان کارشناسی پیوسته، دو نیمسال برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته، سه نیمسال برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) وسه نیمسال برای دانشجویان دوره دکتری عمومی (پزشکی، داندانپزشکی وداروسازی) که مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات درکل دوره ویا دریک مرحله تحصیلی ازدوره دکتری عمومی به پایان رسیده وادامه تحصیل آنها ازنظرسایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.

تبصره1: اعطای سنوات تحصیلی، علاوه برفرصتهای پیش بینی شده درآیین نامه آموزشی دوره های مذکور می باشد.

تبصره 2: دانشجویی که به دلیل مشروطی ازفرصت ارفاقی مندرج در ماده 3 وتبصره های آن استفاده نموده است. تنها در صورتی می تواند ازمفاد مندرج درماده 4 بهره  مند گردد که به مشکل سنوات تحصیلی برای دانش آموخته شده برخورد نماید.

تبصره 3: در دوره های دکتری عمومی (پزشکی، داندانپزشکی وداروسازی) که دوره آموزشی به مراحل مختلف تقسیم گردیده است. چنانچه دانشجو درمهلت مقرر جهت هریک از مراحل دوره نتواند آن مرحله را به اتمام برساند می تواند ازاعطای سنوات تحصیلی برخوردار شود. در هر صورت حداکثر مدت سنوات اعطایی درکل دوره آموزشی، نباید از سه نیمسال تحصیلی بیشتر شود.

ماده 5:

موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلایل موجه وبا ارائه مدارک مستدل، حداکثر برای یکسال تأخیر درثبت نام وانتخاب واحد داشته اند، این مدت برای کلیه مقاطع یکسان درنظر گرفته شود.

تبصره 1: مدت غیبت این قبیل دانشجویان، جزء سنوات تحصیلیشان محسوب نمی گردد.

تبصره 2: تأخیر وعدم مراجعه برای ثبت نام، نباید در ثبت نام اولیه باشد.

تبصره 3: تصمیم گیری درخصوص دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی ورودی قبل از مهرماه 1383 که کلیه واحدهای آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی را گذرانیده اند ولیکن درسقف سنوات مجاز تحصیل ازپایان نامه خود دفاع ننموده اند، برعهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه مربوطه می باشد.

ماده 6:

موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب درسنوات تحصیلی دانشجویانی که با  ارائه مدارک مستدل وتشخیص شورای پزشکی دانشگاه به بیماری حاد یا مزمن مبتلا گشته اند ویک نیمسال (حداکثر 6ماه) بدون احتساب درسنوات تحصیلی علاوه بر6ماده مرخصی زایمان مندرج درآیین نامه آموزشی، برای بانوانی که در دوران بارداری وزایمان به بیماری مبتلا شوند.

تبصره1: درمواردی که دانشجو به بیماری مزمن روانی مبتلا باشد با تشخیص شورای پزشکی دانشگاه می تواند حداکثر ازدوسال مرخصی بدون احتساب درسنوات تحصیلی استفاده نماید.

تبصره 2: دانشجویی که مبتلا به بیماری مزمن است چنانچه با رعایت مفاد این ماده وسایر مواد این آیین نامه نتواند درمدت پیش بینی شده مطابق مقررات مندرج درآیین نامه آموزشی مقطع مربوطه فارغ التحصیل گردد ویا بیماری روانی مزمن وی علاج نگردد ویا بیماری جسمی مزمن، وی را از ادامه حضور موثر درمحیط آموزشی بازدارد، براساس تشخیص شورای پزشکی دانشگاه ومراجع ذیربط و درصورت لزوم با رأی کمیسیون موارد خاص دانشگاه حکم اخراج یا تغییر رشته وی برابر مقررات آموزشی دوره مربوطه صادر خواهدشد.

تبصره2: درهرحال مجموع مدت عدم مراجعه (موضوع ماده 5) ویا مدت مرخصی ناشی از بیماری (موضوع ماده 6) نباید از دوسال بیشتر شود.

ماده 7:

مفاد مواد 3و4و5و6 وتبصره های آن بعنوان حداکثر مساعدت در دانشگاه تلقی می گردد.

ماده8:

ترکیب اعضای کمیسیون موارد خاص دانشگاه  به شرح ذیل است:

- رئیس دانشگاه بعنوان  رئیس کمیسیون

- معاون آموزشی دانشگاه (نایب رئیس)

- معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

- مدیر امور آموزشی و تحصیلات  تکمیلی دانشگاه به عنوان دبیرکمیسیون

- دبیر ستاد دانشجویان  شاهد و ایثارگر دانشگاه

-سه نفر از اعضای  هیات علمی  صاحب نظر و متعهد

-رئیس مرکز مشاوره دانشگاه

تبصره1:کمیسیون می تواند عنداللزوم و به تشخیص خود ازمسئولین دیگر مرتبط باپرونده  دانشجویی(رئیس یا معاون آموزشی  دانشکده  مربوط با حق  رای و استاد راهنمای دانشجو بدون  حق رأی) برای شرکت  در جلسات  دعوت نماید.

تبصره2 : کلیه اعضای با حکم ریاست دانشگاه و به مدت 2 سال انتخاب می شوند. انتخاب سه نفر عضو هیئت علمی  به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه و حکم ریاست دانشگاه خواهد بود.

تبصره3: برای تشکیل جلسات کمیسیون حضور دو سوم اعضاء که رئیس  و یا نایب رئیس کمیسیون جزء حاضرین  باشند ضروری است و رای  موافق حداقل 5 نفر از کل اعضاء جهت تصویب لازم است.

 تبصره4: جلسات کمیسیون درصورت وجود تقاضا هر ماه یک بار و درصورت ضرورت بنا به درخواست  رئیس یا دبیر کمیسیون بصورت فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره 5: مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس کمیسیون لازم الاجرا است.

ماده 9: نحوه ارجاع  پرونده ها به کمیسیون

-     پرونده با دستور رئیس دانشگاه  علوم پزشکی یا معاون آموزشی دانشگاه  به کمیسیون ارجاع شود.

-     مواردی که پرونده پس از طرح در شورای آموزشی دانشگاه/  دانشکده به کمیسیون ارجاع می شود.

ماده10: با توجه به حذف کمیسیون موارد خاص مرکزی در وزارت مبتوع، کلیه مسائل مربوط به کمیسیون موارد خاص باید در دانشگاهها حل و فصل شود.  کمیسیون  موارد خاص دانشگاهها مجاز به وضع آئین نامه ای از کمیته تدوین و تفسیر کننده  مقررات و آئین  نامه های آموزشی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت متبوع استعلام خواهند نمود. حدود اختیارات کمیسیون موارد خاص محدود به این آیین نامه بوده و اقدامی خارج از چارچوب این آیین نامه مجاز نمی باشد.

ماده 11:

کمیته نظارت برحسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی وزارت متبوع، مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق مفاد آئین نامه های آموزشی و آئین نامه کمیسیون موارد خاص  را برعهده داشته و موارد  تخلف را جهت اخذ تصمیم مقتضی به روسای دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی و معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت مبتوع  اعلام می نماید.

ماده12: مفاد این آئین نامه برای دانشگاهها و دانشکده های غیرانتفاعی و وابسته به دستگاههای اجرایی لازم اجرا است.

ماده 13:

این آئین نامه با 13ماده و 19 تبصره در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ25/4/1384 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ  جهت کلیه دانشجویان  مشمول  این آیین نامه صرف نظر از سال ورود به دانشگاه لازم الاجرا است و با ابلاغ آن کلیه اختیارات تفویض شده قبلی و مقررات مغایر با آن ملغی می باشد.