رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

 

نام : علی اشرف

 

نام خانوادگی : سهرابی

 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

شرح وظایف

شرح وظایف اداره پذیرش، ثبت نام


اداره پذیرش، ثبت نام یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی می باشد که کلیه امور مربوط به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکترای عمومی را از ابتدای ثبت نام تا فراغت از تحصیل به عهده دارد
. اهم وظایف این اداره بشرح ذیل می باشد:

-        انجام امور مربوط به شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه (تنظیم گزارشات، صورتجلسات وارسال مصوبات)

-        بررسی مرخصی تحصیلی و گواهی پزشکی دانشجویان واعلام به دانشکده ها

-        انجام امور مربوط به درخواست های انتقال ، تغییر رشته و انصرافی

-        محاسبه شهریه دانشجویان مشمول پرداخت شهریه ، اخذ آن و اعلام به معاونت آموزشی و دانشکده مربوطه

-        انجام مکاتبات اداری صدور و تائید گواهی اشتغال به تحصیل

-        بررسی درخواستهای انتقال،جابجایی و مهمانی از دانشگاه های دیگر به این دانشگاه و دانشجویان این دانشگاه به سایر دانشگاهها و مکاتبات مربوط به آن.

-        مرور و بازبینی آئین نامه های آموزشی

-        درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشکده ها ، طرح در شورای آموزشی دانشگاه و اعلام به وزارت متبوع

-        بررسی و ثبت نام از دانشجویان انتقالی و تکمیل دوره از خارج کشور در صورت ارائه مکاتبه از وزارت متبوع

-        تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه

-        نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی  توسط دانشکده ها                                 

-        مطالعه و بررسی آئین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه ریزی برای بازنگری و بهبود آنها                                                           .

- اعلام وضعیت دانشجو به مراجع مختلف در صورت استعلام                                          

مکاتبات لازم جهت دریافت مجوز تاسیس رشته جدید

  - برر سی اعلام فراغت و ارجاع به اداره فارغ التحصیلان                                                     

- تهیه و تنظیم تقویم دانشگاهی بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی و ابلاغ به واحدهای آموزشی                                                                                                                                                         
- صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت شرکت و ثبت نام در مقاطع بالاتر                                      

- هماهنگی با مرکز امور دانشجویان خارجی

- بررسی و تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجو جهت کمیسیون منطقه ای

- ثبت نام از دانشجویان خارجی و مکاتبات مربوطه

- تمدید اقامت دانشجویان اتباع خارجی

- تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان برای کمیسیون بررسی موارد خاص  دانشگاه

 - صدور حکم انصراف و یا اخراج از تحصیل

- تسویه حساب دانشجویان اخراجی و یا انصرافی

 - ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه های آموزشی و برنامه های درسی رشته های مختلف به دانشکده ها

- راه اندازی و تاسیس رشته های تحصیلی و گروه های آموزشی

- نظارت و پیگیری امور مرتبط با دانشکده ها

- انجام امور مرتبط با سامانه سما از قبیل تکمیل فیلد مشخصات امور مربوط به دانشجویان

- ارسال پرونده های دانشجویان انتقالی به دانشگاه های دیگر

- انجام امور مربوط به تقاضای دانشجویان متقاضی تطبیق واحد و معادل سازی .

- همکاری با آموزش دانشکده ها در برگزاری امتحانات پایان ترم و نظارت بر حسن اجرای آن در زمان برگزاری