کارکنان

نام : صفدر

نام خانوادگی :آتش بر

sss

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

سوابق اجرایی : 12 سال .مسول نظام وظیفه دانشجویان و کارشناس آموزش

 

 

نام : آرش

نام خانوادگی : ضیاپور
عکس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جامعه شناسی

سوابق اجرایی : 5 سال و سمت  کارشناس آموزش .

 

 

نام : سوسن

نام خانوادگی : اکبری

اکبری

سوابق اجرایی : از سال 75 در واحد پذیرش و ثبت نام لغایت تاکنون .

بعنوان کارشناس و اپراتور  

 

 

 نام:مریم

نام خانوادگی:مرمریان

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد روانشناسی

سوابق اجرایی:5 سال

 

 

نام : آزاد

نام خانوادگی : خانی

عکس

مدرک تحصیلی : دیپلم

سوابق اجرایی : از سال 75 در واحد پذیرش و ثبت نام بعنوان مسئول بایگانی  

و از سال 91 لغایت تاکنون . بعنوان کارشناس آموزش در واحد پذیرش و ثبت نام


 


نام : بهروز

نام خانوادگی : تیرانداز

ت

مدرک تحصیلی : دیپلم

سوابق اجرایی : از سال 92 در واحد پذیرش و ثبت نام بعنوان مسئول بایگانی لغایت تاکنون .