معرفی و شرح وظایف


عکس

کارشناس مسئول: علی اصغر کیامرثی

مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت آموزشی

سوابق اجرایی: 26 سال

وظایف :

*امور مرتبط با بورس داخل

* امورمرتبط با  بورس خارج (دوره های بلند مدت و کوتاه مدت)

* امور مرتبط با دانشجویان متعهد خاص

شماره تماس083/38363002

سوابق اجرایی: کارشناس آموزش/ سرپرست اداره دانش آموختگان/ کارشناس مسئول واحد بورس تحصیلی

اهم وظایف واحد بورس تحصیلی

1)       دریافت و بررسی و تکمیل مدارک متقاضیان بورس تحصیل داخل و خارج از کشور در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت

2)       دریافت و بررسی و تکمیل مدارک متقاضیان تعهد خاص

3)       ارجاع پرونده های منتخبین به شورای بورس

4)        امور مرتبط بااخذ تعهد محضری و وثیقه ملکی و ابطال و فک رهن از تعهدات و و وثیقه ها

5)       صدور حکم اولیه و سالانه و تمدید بورس

6)       بررسی درخواست های تمدید بورس و مطابقت با قوانین واخذ نظر دانشکده ها و شورای آموزش

7)       نظارت و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه تا زمان فارغ التحصیلی و شروع بکار

8)       معرفی دانش آموختگان بورسیه به واحد امور هیات علمی جهت شروع خدمات قانونی

9)       پیگیری و الزام دانش آموختگان بورسیه و متعهد خاص به انجام تعهدات از طرق قانونی