آدرس: کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی - روبروی بیمارستان امام علی (ع) ساختمان شماره 2 دانشگاه طبقه سوم - حوزه معاونت آموزشی - امور هیات علمی -

شماره تماس : 38350097 -083