یاری

 

دکتر سید ابوالحسن سیدزاده

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فوق تخصص نفرولوژی کودکان