یاری

نام:نگین

نام خانوادگی:فرهادیان

سمت:کارشناس مسئول هیات ممیزه دانشگاه

 مدرک:دکتری تخصصی مهندسی شیمی

سابقه کار: 1 سال