کارشناسان هیات علمی

3

نام:ناهید

نام خانوادگی:یاری 

سمت:رییس دبیرخانه ارتقاء و ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه

مدرک:کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سابقه کار: 26 سال

 

1

نام:نازار

نام خانوادگی:احمدی 

سمت:کارشناس امور هیات علمی

مدرک:کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سابقه کار: 13 سال

 

2

 نام:فروزان

نام خانوادگی:بابایی

سمت:کارشناس امور هیات علمی

مدرک:کارشناس ارشدآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سابقه کار: 23 سال

 

4

نام:فاطمه

نام خانوادگی:رضایی نیا

سمت:کارشناس امور هیات علمی

مدرک:کارشناس پرستاری

سابقه کار: 10 سال

 

5

نام:ریحانه

نام خانوادگی:چوبدرازی

سمت:ماشین نویس

مدرک:کاردانی روابط عمومی

سابقه کار: 18 سال