یاری

نام:ناهید

نام خانوادگی:یاری

سمت:کارشناس مسئول امور هیات علمی

 مدرک:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سابقه کار:23 سال


احمدی

 

نام:نازار

نام خانوادگی:احمدی

سمت:کارشناس امور هیات علمی

مدرک: کارشناس زبان انگلیسی

سابقه کار:9 سال

 

  

 شیرین بهمن نژاد

نام:شیرین  

نام خانوادگی: بهمن نژاد

  سمت:کارشناس امور هیات علمی     

مدرک:کارشناس مشاوره ژنتیک

سابقه خدمت:5 سال

 

 

فروزان بابایی

 نام:فروزان

نام خانوادگی:بابایی

سمت:کارشناس امور هیات علمی     

مدرک:کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سابقه خدمت: 21 سال

 

 

فاطمه رضایی نیا

نام:فاطمه 

نام خانوادگی: رضایی نیا

سمت:کارشناس امور هیات علمی     

مدرک:کارشناس پرستاری

سابقه خدمت: 9 سال