تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98


انتخاب واحد اینترنتی

1398/06/01 لغایت1398/06/22

شروع کلاسها

98/06/23

حذف واضافه 

07و1398/07/06

حذف اضطراری تا تاریخ

1398/09/16

پایان کلاسها

1398/10/19

امتحانان پایان ترم

1398/10/21 لغایت 1398/11/03