تقویم آموزشی نیمسال دوم 400-99

تمامی ورودی های بجز مهرماه 1399

انتخاب واحد اینترنتی

1399/10/12 لغایت1399/10/27

شروع کلاسها

99/10/27

حذف واضافه برای دو درس

1399/11/11 لغایت 1399/11/12

حذف اضطراری تا تاریخ

1400/02/04

پایان کلاسها

1400/03/06

امتحانان پایان ترم

1400/03/08 لغایت 1400/03/22

 
 
دانشجویان جدیدالورود مهرماه1399

انتخاب واحد اینترنتی

1399/12/09 لغایت1399/12/14

شروع کلاسها

99/12/16

حذف واضافه برای دو درس

1399/12/23 لغایت 1399/12/30

حذف اضطراری تا تاریخ

1400/03/29

پایان کلاسها

1400/04/31

امتحانان پایان ترم

1400/05/02 لغایت 1400/05/14