آیین نامه طرح استاد مشاور

اهداف:
هدف کلی
بهبود وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد
 
اهداف جزئی
1. شناسایی زمینه های آسیب پذیری دانشجویان شاهد و پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی و رفع موانع موجود
2. هدایت، کنترل و ارزیابی مستمر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد
3. مساعدت و حمایت منطقی و مبتنی بر خود باوری دانشجویان شاهد دارای مشکل
4. شناسایی عوامل غیر آموزشی مؤثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و تلاش در جهت رفع آنها

سازمان اجرایی:

1. اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارتین.

2. ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاهها.

3. اساتید مشاور و شورای مربوطه

4. ادارات آموزش دانشکده ها و دانشگاهها

5. اداره کل آموزش عالی بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6. ادارات کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استانها

راهبردها:

1. نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان با استفاده از پرونده آموزشی آنها

2. ایجاد ارتباط صمیمانه برای شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، عاطفی و رفاهی دانشجویان

3. تلاش برای یافتن راه حل های مناسب در چهارچوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها، تعیین نیازها و رفع موانع

جایگاه استاد مشاور:

1. استاد مشاور همان نقش استاد راهنمای تحصیلی را دارد که علاوه بر اجرای بند یک از راهبردها، به موضوعات مؤثر بر روند تحصیلی دانشجو، مذکور در بندهای 2 و 3 نیز توجه ویژه خواهد داشت.

2. استاد مشاور دانشجویان شاهد از سوی معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان استاد راهنمای آنان شناخته شده و کلیه عملیات ثبت نام، اخذ و حذف واحد اضطراری، حذف ترم، تغییر رشته و انتقال دانشجو باید به تأیید استاد مشاور برسد. در هر صورت دانشجویان شاهد نباید استاد راهنمای دیگری غیر از استاد مشاور خود داشته باشند.

3. استاد مشاور مسئولیت اجرایی در رفع موانع تحصیلی مانند مسائل رفاهی، علمی، عاطفی، فرهنگی و ... ندارد بلکه با ارجاع به موقع مشکلات به مراجع ذیربط پیش بینی شده در طرح، نقش خویش را در رفع موانع ایفا می کند.

ویژگیهای استاد مشاور:

1. عضو هیأت علمی تمام وقت و هم رشته و هم سنخ با رشته دانشجو باشد.

2. علاقمند، دلسوز و متعهد به ارزشهای انقلاب اسلامی و شهدا باشد.

3. متخلق به اخلاق اسلامی و دارای سعه صدر، مقبولیت و تعهد کاری باشد.

4. توانایی برقراری ارتباط صمیمانه با دانشجو را داشته باشد.

شرح وظایف استاد مشاور

1. آشنایی با کلیه آیین نامه ها و دستور العمل های آموزشی، رفاهی، مشاوره و ... دانشجویان شاهد.

2. آگاهی از وضعیت تحصیلی، روانشناختی و خانوادگی دانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طریق پرونده تحصیلی.

3. توجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توجیه وی نسبت به ویژگی های محیط تحصیلی از طریق جلسه معارفه و عنایت خاص به سابقه تحصیلی او در انتخاب واحد.

4. آشنا نمودن دانشجویان با مقررات و قوانین آموزشی و راهنمایی ایشان در خصوص انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس و ... از طریق مذاکره با آنان و تأیید آن به عنوان استاد راهنما.

5. راهنمایی دانشجویان در زمینه روش های صحیح مطالعه، تشویق به حضور در فعالیت های فوق برنامه، همایش ها و اردوهای فرهنگی.

6. مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربیات به دانشجو جهت اتخاذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی.

7. هماهنگی با واحدهای ذیربط جهت پیشگیری از افت تحصیلی، مشروطی و اخراج دانشجویان در چهارچوب قوانین آموزشی دانشگاه.

8. ارائه پیشنهاد تغییر گرایش، رشته، محل تحصیل، مرخصی تحصیلی و برگزاری کلاس تقویتی برای رفع مشکل تحصیلی دانشجو با هماهنگی ایشان و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

9. شناسایی مسائل و مشکلات غیر آموزشی (عوامل اقتصادی، عاطفی، روانی، اجتماعی و فرهنگی) مؤثر بر سیر تحصیلی دانشجو و ارائه گزارش و پیشنهاد به شورای اساتید مشاور و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

10. هماهنگی با ستاد شاهد دانشگاه به منظور معرفی دانشجو به مراکز مشاوره و روانشناسی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در صورت نیاز.

11. شرکت در شورای اساتید مشاور دانشکده.

12. شرکت در گردهمایی ها و کارگاههای توجیهی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

13. اعلام نظر و ارائه پیشنهادات سازنده و مبتنی بر تجارب در تغییر روشها، قوانین و دستورالعمل ها به شورای اساتید مشاور دانشکده و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

14. آشنایی با سیاستهای کلان و ظرفیتهای موجود خدمات فرهنگی، رفاهی و معیشتی در بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

15. ارائه گزارش عملکرد بر اساس فرمهای مربوطه در پایان هر نیمسال تحصیلی