وظایف ستاد شاهد وایثارگر

1 – اجرای برنامه ها، طرحها؛ آئین نامه ها ودستورالعمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت 2- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه 3 – انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب 4 – هماهنگی و ارتباط موثر با اعضای ستاد شاهد و ایثارگر و زیر مجموعه های معاونت های عضو 5 – تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه 6 – پیگیری و جذب اعتبارات بمنظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممکن 7 – هزینه کرد اعتبارات ارسالی به دفتر طبق دستورالعمل های ابلاغی از وزارت 8 – اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات تسهیلات و خدمات 9 – تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر 10 – برگزاری کلاس ها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسایی و جلب همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی ؛ استاد مشاور و دوره های فشرده 11 – تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب 12 – اجرای طرح استاد مشاور 13 – توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی باانجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی بمنظور پیشگیری و کاهش مشکلات تحصیلی 14 – برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور 15 – همکاری با اداره کل فرهنگی دانشگاه در اجرای فعالیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 16 – پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئوولان دانشگاهی ونهادهای ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه مصوب، 17 – جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی 18 – برگزاری مراسم مسابقات، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز19 – تهیه گزارش عملکرد در قالب موارد پیش بینی شده از سوی وزارت و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از ارائه تصویب  20 – ارزیابی فعالیت های دفتر و تلاش برای تقویت نقاط قوت بهبود عملکرد و رفع نواقص