وظایف ستاد شاهد و ایثارگر

1 – اجرای برنامه ها، طرحها؛ آئین نامه ها ودستورالعمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت

2- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه

3 – انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب

4 – هماهنگی و ارتباط موثر با اعضای ستاد شاهد و ایثارگر و زیر مجموعه های معاونت های عضو

5 – تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

6 – پیگیری و جذب اعتبارات بمنظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممکن

7 – هزینه کرد اعتبارات ارسالی به دفتر طبق دستورالعمل های ابلاغی از وزارت

8 – اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات تسهیلات و خدمات

9 – تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر

10 – برگزاری کلاس ها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسایی و جلب همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی ؛ استاد مشاور و دوره های فشرده

11 – تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب

12 – اجرای طرح استاد مشاور

13 – توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی باانجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی بمنظور پیشگیری و کاهش مشکلات تحصیلی

14 – برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور

15 – همکاری با اداره کل فرهنگی دانشگاه در اجرای فعالیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

16 – پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئوولان دانشگاهی ونهادهای ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه مصوب،

17 – جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی

18 – برگزاری مراسم مسابقات، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز

19 – تهیه گزارش عملکرد در قالب موارد پیش بینی شده از سوی وزارت و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از ارائه تصویب 

20 – ارزیابی فعالیت های دفتر و تلاش برای تقویت نقاط قوت بهبود عملکرد و رفع نواقص