آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

1- تعریف:

 

واژه‌های شاهد و ایثارگر در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف: واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید؛ مفقودالاثر؛ اسیر و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق می‌شود.

ب: واژه ایثارگر بر یکی از مصادیق زیر اطلاق می‌شود:

-         رزمنده‌ای که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد.

-         جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

-         آزاده‌ای که حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد.

 

2- تبصره الحاقی به ماده 3: به دانشجوی جانبازی که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می‌شود (مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری که به تأیید کمیسیون پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نماید) که تا زمان حذف و اضافه انتخاب واحد کند.

 

3- تبصره الحاقی به ماده 11: دانشجویان شاهد و ایثارگر می‌تواند در هر نیمسال حداقل 10 واحد انتخاب نمایند.

 

4- تبصره الحاقی به تبصره 6 ماده 11: دانشجوی شاهد و ایثارگری که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ‌التحصیل می‌شود، در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد، می‌تواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب نماید.

 

5- تبصره الحاقی به ماده 14: دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند؛ با تایید مدارک توسط کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه، می‌تواند طبق برنامه‌ای که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین می‌شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید. در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می‌شود.

 

6- تبصره الحاقی به ماده 15: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس درس و یا در جلسه امتحان با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می‌باشد.

 

7- تبصره الحاقی به تبصره ماده 16: دانشجوی شاهد و ایثارگر، می‌توند دو درس نظری خود را تا پنج هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقی مانده او از 10 واحد کمتر نشود.

 

8- تبصره الحاقی به ماده 17: تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر، برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می‌باشد.

 

9- تبصره الحاقی به ماده 18: مدت زمان امتحان (میان ترم و پایان‌ترم) برای دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تایید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

 

10- تبصره الحاقی به ماده 20: نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی و زوجه جانباز 50% به بالا (ورودیهای 67 به بعد) در میانگین نمرات آنان محسوب نمی‌شود، مشروط بر اینکه نمرات هریک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحانهای آن کمتر از 12 نباشد.

برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی آنان بیش از 35% باشد، بازای هر 10% اضافه جانبازی؛ یک درس به سه درس فوق افزوده می‌شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از پنج درس تجاوز نماید.

 

11- تبصره الحاقی به ماده 30: دانشجویان شاهد و ایثارگر می‌توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کنند.

 

12- تبصره الحاقی به تبصره ماده 31: در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تایید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد؛ آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی‌شود.

 

13- تبصره الحاقی به تبصره 40: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، نمرات دروس گذرانده شده ه در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است، در میانگین کل او محاسبه نمی‌شود.

 

14- تبصره الحاقی به ماده 46: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می‌کند.

 

15- تبصره الحاقی به ماده 47: دانشجویان شاهد و ایثارگر می‌توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی، از مقطع بالاتر به مقطع پایین‌تر تغییر رشته دهند.
  
 دفعات مشاهده: 302