شرایط انتخاب دانشجوی نمونه

اداره کل شاهد وایثارگر وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به منظور هر چه بیشتر سطح علمی ،فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ایجاد روحیه رقابت منطقی بین این دانشجویان با تایید مراجع ذیصلاح دانشجوی نمونه را براساس شرایط ذیل انتخاب می کنند.

شرایط لازم

1.  حسن سابقه اخلاقی و سیاسی دانشجو
2. حفظ کامل شئونات اسلامی به طور عمومی
3 . دارا بودن معدل کل حداقل 15
4 . از کلیه مقاطع تحصیلی از میان دانشجویان شاهد و ایثارگر

مدارک لازم


1. تاییدیه حسن سابقه ستاد شاهد و ایثارگر
2. تاییدیه حسن سابقه کمیته انظباطی هر دانشگاه به ستاد
3. تاییدیه معدل کل حداقل 15 از سوی آموزش
4. مشخص شدن مقطع تحصیلی فرد مورد نظر از میان دانشجویان شاهد و ایثارگر