معرفی رئیس اداره دانش آموختگان

معرفی رئیس اداره دانش آموختگان

نام : محمد منتظری


عکس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

سوابق عملی اجرایی : 26 سال

شماره تماس : 08338363004

آدرس پست الکترونیکی : officeofe@kums.ac.ir  

آدرس : بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم معاونت آموزشی اداره امور دانش آموختگان