شرح وظایف رئیس اداره دانش آموختگان

 

1-    ارجاع پرونده های دانش آموختگان جدید به کارشناسان

 

2-   ارجاع مکاتبات مربوطه به کارشناسان

 

3-کنترل فرمهای تنظیم شده فراغت از تحصیل توسط کارشناسان

 

4-کنترل گواهی موقت صادر شده

 

5- کنترل ریزنمرات صادر شده

 

6- کنترل دانشنامه های صادر شده

 

7-کنترل مجوز تحویل مدارک تحصیلی از جهت انجام تعهدات قانونی و ...

 

8-ارسال دانشنامه ها جهت امضاء ریاست دانشکده و دانشگاه

 

9-  بایگانی دانشنامه های صادره در گاوصندوق

 

10-    ثبت دانشنامه ها وممهور نمودن به مهر برجسته دانشگاه

 

11-  تحویل دانشنامه و ریزنمرات و ثبت در دفاتر مربوطه

 

12-   کنترل وضعیت پورتال اطلاعات دانش آموختگان

 

13-  بررسی و  کنترل تاییدیه های تحصیلی صادره

 

14-  انجام امور مربوط به بهیاران

 

15-     نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان در امور محوله

 

16-    ارجاع بخشنامه های جدید و به روز نمودن دانسته های کارشناسان درخصوص بخشنامه ها

 

17-      همفکری جهت حل مشکلات آموزشی و اداری