همکاران

آقای حسین کوشکی :


kjn

مدرک تحصیلی : کارشناس کارشناس آموزشی

سوابق عملی اجرایی : 29 سال

شماره تماس : 08338363004

آدرس : بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم معاونت آموزشی اداره امور دانش آموختگان

آقای کورش بیژنی :
عکس

مدرک تحصیلی : کارشناس آموزشی

سوابق عملی اجرایی : 17 سال

شماره تماس : 08338363004

 

 

آقای شهریار پاکرای :

مدرک تحصیلی : دیپلم مسئول ثبت نمرات

سوابق عملی اجرایی : 28 سال

شماره تماس : 08338363004

 

 

 

آقای جهانشاه پیره :
عکس

مدرک تحصیلی : دیپلم مسئول بایگانی اداره فارغ التحصیلان

سوابق عملی اجرایی : 26 سال

شماره تماس : 08338363004

 

 

 

خانم نوشین نعمتی :

مدرک تحصیلی : کارشناس کارشناس آموزشی

سوابق عملی اجرایی : 17 سال

شماره تماس : 08338363004

 

 

خانم الهام امیری :

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد کارشناس آموزشی

سوابق عملی اجرایی : 5 سال

شماره تماس : 08338363004

 

 

 

 

خانم الهه میری نسب :
اتن

مدرک تحصیلی :کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق عملی اجرایی : 26 سال

شماره تماس : 08338363004

 

 

خانم مهرنوش کولانی :

مدرک تحصیلی : دیپلم اپراتور

سوابق عملی اجرایی : 18 سال

شماره تماس : 08338363004

 

 

 

 

 


آدرس : بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان امام علی(ع) ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم معاونت آموزشی اداره امور دانش آموختگان

شرح وظایف کارشناسان آموزش :

شرح وظایف کارشناسان آموزش :

1-    بررسی پرونده های دانش آموختگان جدید از جهت مدارک ثبت نامی و
کارنامه های تحصیلی

2-   تنظیم فرم فراغت از تحصیل

3-پورتال اطلاعات فراغت از تحصیل

4-پیگیری اطلاعات پورتال شده

5- صدور گواهی موقت تحصیلی

6- بررسی تعهدات قانونی و صدور مجوز تحصیلی

7-کنترل و صدور ریزنمرات تحصیلی

8-محاسبه مبالغ خرید تعهدات جهت متقاضیان مربوطه

9-  صدور دانشنامه تحصیلی

10-  صدور تاییدیه تحصیلی ( جهت مستخدمین در دوایر دولتی)

11- صدور تاییدیه مدرک تحصیلی و سوابق تحصیلی ( جهت ادامه تحصیل متقاضیان)

12-   انجام مکاتبات نفرات برترجهت بنیادملی نخبگان واستعدادهای درخشان

13-   صدور تاییدیه تحصیلی جهت سازمان نظام پزشکی

14- استعلام از سازمان سنجش به منظور تغییر سهمیه قبولی

15- صدور گواهی موردی جهت ثبت نام در آزمونهای مربوطه

16-   انجام مکاتبه به منظور تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان

17-انجام مکاتبه طی فرم شماره 12 با وزارت متبوع به منظور دریافت مجوز مکاتبه با خارج از کشور

18- تنظیم فرمهای لاتین ارسالی از خارج از کشور به منظور تاییدیه تحصیلی

19-تنظیم نامه های Dean’s letter پس از انجام استعلام از دانشکده های مربوطه