آیین نامه کاردانی ، کارشناسی

تعاریف

در این آئین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است

 

1-  دانشگاه:

به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی ، روزانه و شبانه، دولیتی و غیر دولتی ، دانشگاه گفته می شود.

2-  دانشکده:

دانشکده واحدی ا زیک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد. مانند: دانشکده عمومی دانشکده برق، دانشکده الهیات و نظایر آن.

3-  گروه آموزشی:

گروه آموزشی واحدی ا زیک دانشکده و یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد. مانند گروه ریاضی، گروه معارف اسلامی و نظایر آن .

4-  گروه برنامه ریزی:

منظور از گزوه برنامه ریزی یکی از گروههای نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است که در زارت فرهنگ و آموزش عالی استقرار دارند.

5-  گروه آزمایشی:

منظور از گروه آزمایشی یکی از گروههای آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری دانشگاهها است که دراوطلبان را بر حسب رشته هاس انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند.

6-  دوره:

دوره به مدت زمان یا مجموعه فعالیتهاییگفته می شو دکه دانشجو وارد دانشگاه شده در یک رشته خاص تحصیل کرده و در آن دشته فارغ التحصیل می شود. ماننددوره کاردانی، دوره کارشناسی و ...

7-  اداره آموزش:

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد و انجام امتحانات، جمع آموری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.

8-  استاد:

هر فردی که مسئولیت تدریس و اداره کلاس  را در یک درس چه بصورت نظری یا عملی و یا کارگاهی و کارآموزی بر عهده دارد استاد نامیده می شود.

9-  رشته:

رشته یکی از شعب فرعی از گروههای علمی (علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، تربیت معلم و علمی – کاربردی) است که از لحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد. دروس مشترک در دو رشته متفاوت ، نباید از 30 درصد کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند.

10- گرایش:

هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود. اختلاف دروس در دو گرایش ا زیک رشته نباید از 7 درصد کل واحدهای رشته کمتر و از 30% کل واحدها بیشتر باشد.

 

 

فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

 شرایط ورود

ماده 1:

شرایط ورود در دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی و داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است:

1-1-       مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

1-2-       داشتن گواهینامه پایان دوره متوسط هاز داخل یا خارج کشور، مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

1-3-       پذیرفته شدن در آزمون ورودی

1-4-       سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی ک هاز طریق مراجع ذی ربط صادر می شود.

 

نام نویسی:

ماده 2:

پذیرفته شدگان آزمون ورودی، موظف اند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می وشد، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3:

دانشجو موظف است در هر  نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام می  کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال بمنزله انصراف از تحصیل است در صورت تأخیر و یا عذر موجه ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد. ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خوددارری از نام نویسی، با دلایل مستند، بطور مکتوب در اولین ماه بعداز آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

منع تحصیل همزمان

ماده 4:

دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش ا زیک رشته و در هر رشته بیش ا زیک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیوت بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می وشد و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذی ربط بپردازد.

تبصره:

دانشجویان ممتاز (با استعدادهای درخشان)، ازشمول این ماده مستثنی هستند.

تعریف دانشجوی ممتاز، و ضوابط اجرایی این تبصره ، توسط شواری هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین وابلاغ می شود.

فصل دوم

نظام آموزشی

تعریف واحد

ماده 5:

آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است.

در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت ، عملی (یا آزمایشگاهی) 34 ساعت، کارگاهی (یا عملیات میدانی) 51 ساعت، کارآموزی و کارورزی (یا کار در عرصه) 68 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی (یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی  تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می شود.

 

سال تحصیلی

ماده 6:

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره:

مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پاین دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

حدود اختیارات دانشگاه

ماده 7:

تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شوورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

ترتیب دروس به رعایت پیشنیازها، روش تدریس، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاههاست.

دروس انتخابی

ماده 8:

دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس اننتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنکه تعداد واحد ها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.

ساعات حل تمرین

ماده 9:

دانشگاهها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی، در هر رشته از دوره های کارشناسی، تا 20 ساعت، در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند.

 

 

فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها

ماده 10:

تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:

1-  دوره های کاردانی : بین 68 تا 72 واحد

2-  دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی ، 130 تا 135 واحد

3-  دوره های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی 130 تا 140 واحد

4-  دوره های کارشناسی ناپیوسته 67 تا 70 واحد

5-  دوره های کارشناسی ارشد پیوسته 172 تا 182 واحد

 

تعداد واحد انتخابی در نیمسال تحصصیلی

ماده 11:

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 1: در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2:

در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 3: اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد از حداکثر تا 24 واحد درسی  را انتخاب کند.

تبصره 4: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه ، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند.

تبصره 5: تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

 

دروس پیشنیاز

ماده 12:

آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خامم امتحان آنها، در آزمون ورودی در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظف اند حسب موردنیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروش جبرانی یا (پیشنیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1:

تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

تبصره 2:

سازمان سنجش و آموزش کشور موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار دهد.

تبصره 3:

ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها از هر حیث ، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.

نمره این دروس در   کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود و در مشروطی ، قبولی یا ردی دانشجو تأثیر دارد.

تبصره 4:

به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

طول دوره

ماده 13:

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

 

فصل چهارم

حضو و غیاب

 

حضور در جلسات درس

ماده 14: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره 1:

در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از 17/4 باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود. در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تبصره 2:

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 17/4 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

غیبت در امتحان

ماده 15:

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

ماده 16:

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشششی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.

 

 

فصل پنجم

حذف و اضافه

 

حذف و اضافه

ماده 17:

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پی از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود راب ا دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی ویا ز حد مقرر تجاوز نکند.

 

حذف اضطراری

ماده 18:

در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط یکی از درسهای نظری خود راب ا تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولاُ غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاُ تعداد واحدهای باقیمانده ویا ز 12 واحد کمتر نشود.

ماده 19:

حذف کلیه درسهای اخذ شده در یکن یمال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد.

در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

 

فصل ششم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی

ماده 20:

ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره:

برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده 21:

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود.

ماده 22:

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود می شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی ورودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

تبصره:

اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد به جای آن درس می تواند از جداول دروس انتخابی در برنامه مصوب درس دیگری را انتخاب کند.

درس ناتمام

ماده 23:

در موارد استثنایی نمره تمرین دبیری کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی ، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب، توام با پروژه ارائه می شود در صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.

اعلام نمرات

ماده 24:

استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.

ماده 25:

اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف استن مرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از دسیدذگی به اعتراضات دانشجویان وو رفع اشتباهات احتمالی ، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره:

نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.

میانگین نمرات

ماده 26:

در پایان هر نیمسال تحصیلی میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.

تبصره 2: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود . نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود. به همین نحو نمرات دانشجو در نیمسالی که الزاماُ کمتر از 12 واحد انتخاب می کند و کسر بودن واحدها خارج از اراده ا واست نیز مانند دروس تابستانی در  میانگین کل او محاسبه می شود، ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

مشروطی

ماده 27:

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.تبصره:

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی کتباُ اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

ماده 28:

دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

اخراج دانشجوی مشروط

ماده 29:

در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی  یا متناوب ، کمتر ا ز12 باشد در هر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 30:

دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد می توان دبا رعایت سایر ضوابط مربوط مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.

تبصره:

در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو می توان دبا نظر گروه آموزشی مربوط به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود در مقطع پایین تر در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر تغییر رشته دهد و پس از تطبیق  واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

ماده 31:

دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می شود در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوره تحصیل سپرده است می تواند برای تحصیل مجدد در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.

دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده استب ا برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.

 

شمول آیین نامه به دوره کارشناسی ارشد پیوسته

ماده 32:

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته در طول تحصیل تا سقف واحدهای قبل قبول دوره کارشناسی (135 تا 140) تابع مقررات این آیین نامه است و در دروس تخصصی پروژه و پایان نامه که در برنامه مصوب باع لامت ستاره مشخص شده اند تابع
آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود.

 

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

 

مرخصی تحصیلی

ماده 33:

 دانشجو می تواند در هر یک از دوره های  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره:

مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده 34:

تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره:

اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافق تبا درخواست دانشجو را کتباُ به وی ابلاغ نماید.

انصراف از تحصیل

ماده 35:

ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل را ندارد.

تبصره:

در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداقل ی کماه قبل از پایان همان نیمسال بهدانشگاه ارائه دهد. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 36:

دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاُ به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله ی کماه از تاریخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگیرد پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1:

دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل کند.

تبصره 2:

تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است.

 

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت

ماده 37:

دانشجویی که به عنواان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود می توان دبا ارائه حکم مأموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاد هاز میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل 0 تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 

فصل هشتم

انتقال

تعریف انتقال

ماده 38:

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو ا زیک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

ماده 39:

انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر:

1-  شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری ک هوی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2-  معلولیت مؤثر دانشجو به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

3-  ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تیید مراجع ذی ربط

 

تبصره1:

هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2:

برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی استغال و سکونت او در تهران باید به تایدد مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 3:

در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص می دهد چنانچه محل تحصیل وانشجوی دختر در تهران باشد و شوه راو نیز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر) موجود نباشد، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4:

به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلوگیری از سرگردانی آنان در تعیین محل تحصیل کمیته ای در معاونت دانشجویی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل می شو داین کمیته می تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی در هر یک از دانشگاههای تهران سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جابجا کند.

ماده 40:

انتقال دانشجو از دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر در یک رشته و در یک مقطع به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد بلامانع است.

ماده 41:

انتقال از دوره های شبانه به روزانه از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدأ و مقصد بلامانع است.

انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی

ماده 42:

انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه صورت می گیرد. و این ضوابط توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابلاغ می شود.

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

ماده 43:

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل مطابق آیین نامه ای صورت می یرد که در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شورای عالی برنامه ریزی تصویب و ابلاغ شده است. (ضمیمه 3)

ماده 44:

دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأتسلیم نماید.

ماده 45:

دانشگاه مبدأ د رصورت موافق تبا انتقال موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد.و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نماید.

تبصره:

در صورت موافق تبا انتقال کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می شود.

ماده 46:

در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 است بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره:

تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده فقط در محاسبه میانین کل او محسوب می شود.

ماده 47:

مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرک تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدأ و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

ماده 48:

انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

 

فصل نهم

دانشجوی مهمان

ماده 49:

در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان به طور موقت برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد.

ماده 50:

مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده 51:

مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده 52:

هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی، یا دو نیمسال در دوره کارشناسی در یک دانشگاه به طور تمام وقت به صورت مهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی را کهد انشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

تبصره:

انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید بااطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 53:

واحدهایی را که دانشجوی مهمان در یک دانشگاه می گذراند عیناً در کارنامه و در دانشگاه مبدأ ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

ماده 54:

مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می شود.

 

فصل دهم

تغییر رشته

 

ماده 55:

دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می توان دبا داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط ا زیک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

1-  ادامه حصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2-  حداقل 6/1 و حداکثر 3/2 واحدهای دوره را گذرانده باشد.

3-  نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

4-  با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی موردنیاز در رشته جدید را داشته باشد.

 

تبصره 1:

تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است.

تبصره 2:

تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است.

تبصره 3:

دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.

ماده 56:

تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می گیرد در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است.

ماده 57:

در صوتر موافق تبا تقاضای تغییر رشته دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

تبصره:

اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر ررشته تا پایان دوره ازو ی سلب می شود.

ماده 58:

 دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی ازو ی پذیرفته می شو دکه به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1:

دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند در این حال چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود.

تبصره 2:

در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.

تغییر رشته الزامی

ماده 59:

چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارایی حاصل از آن طبق جداول نقص عضو از دست بدهد می توان دبا رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی ک هاز لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 55 (باستثنای بند 1) و ماده 57 معاف خواهد بود.

تبصره:

در مواردی که دانشجو به دلایل نقص عضو و بیماری توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله نسبت هب تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد.

ماده 60:

دانشجویان دوره دکتری پزشکی عمومی دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی یا دوره های کارشناسی ارشد پیوسته که به دلایلی از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند در صورتی که حداقل واحدهای معادل دوره کاردانی یا کارشناسی را گذرانده باشند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و با احتساب واحدهایی که گذرانده اند می توانند به یکی از رشته های گروه پزشکی یا یکی از رشته های مرتبط با آن در گروه دیگر در مقاطع کاردانی یا کارشناسی تغیییر رشته دهند و پس از تطبیق واحدهای گذرانده شده در رشته جدید به ادامه تحصیل بپردازند.

تبصره:

در صورتی که دانشگاه مبدأ فاقد رشته تناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد شورای آموزشی دانشگاه نظر خود را دایر بر تغییر رشته دانشجو حسب مورد به معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند تا دانشجو را در یکی از دانشگاههای دیگر جابجا نمایند.

ماده 61:

متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید.

ماده 62:

تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است. در این حال برای این گونه دانشجویان حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می شود.

 

فصل یازدهم

پذیرش واحدهای درسی

ماده 63:

معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اندب ا رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:

1-  دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.

2-  دانشگاه قبلی و مدرک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

3-  تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.

4-  محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد.

 

تبصره 1:

معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذی ربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.

تبصره 2:

نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهدش د.

تبصره 3:

به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

 

فصل دوازدهم

فراغت از تحصیل

ماده 64:

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوتسه را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نام هبا موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دروه شناخته می شود.

تبصره 1:

تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط ستاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.

تبصره2:

با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق ماده 24 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.

ماده 65:

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد و در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشدچنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد می توان د حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی ( در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی) مجدداً امنتخاب و آن درس را تکرار کند و میانگین کل خود راجبران نماید.

در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

تبصره 1:

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود راج بران نماید در وصرتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد بر اساس ماده 30 و تبصره آن می تواند به اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.

تبصره 2:

دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی و کارشناسی ارشد پیوسته سایر رشته هاک ه بیش از 135 واحد دروسی دوره راب ا حداقل میانگین نمرات 12 گذرانده باشند می توانند حسب درخواست خود با مدرک کارشناسی در رشته داروسازی یا رشته مربوط فارغ التحصیل شوند.

ماده 66:

این آیین نامه در 12 فصل و 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الی 339 شورای عالی برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1376 به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب برای آن دسته از دانشجویانی ک هاز سال تحصیلی 77-1376 وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر با آن برای این قبیل دانشجویان لغو می شود

آیین نامه کارشناسی ارشد

مقدمه :

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب 1367 ، پس از اجرای یک دوره 5 ساله و مشاهده کاستی های و همچنین تطبیق با سیاست های آموزش عالی در سطح تحصیلات تکمیلی ، نیاز به اصلاحات و تغییراتی داشت که باید در آن به عمل می آمد .

این تغییرات براساس نظرات رسده از دانشگاهها ، اعضای هیأت علمی مسؤولان اجرایی و پیشنهادهای معاونین آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ( گردهمائیهای اداری ) ، توسط کمیسیون تدوین آیین نامه ها ، جمع آوری و به صورت پیوست تنظیم ، تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی پیشنهاد شد .

شورای عالی برنامه ریزی طی جلسات 285 تا 291 خود این پیشنهادها را بررسی و با اصلاحاتی آنرا تصویب کرد .

این آیین نامه جایگزین آیین نامه قبلی می شود و از آغاز سال تحصیلی 74ـ1373 برای دانشجویان ورودی این سال و بعد از آن لازم الاجرا است و به موجب آن همه آیین نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن ، برای مشمولان این آیین نامه لغو می گردد .

اینک توجه مجریان محترم را به نکات زیر جلب می نماید :

1. در این آیین نامه تنها به ذکر اصول اکتفا شده است ، آنجا که ساکت است تصمیم گیری بر عهده کمیته یا شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه ذی ربط است .

2. از شرایط آیین نامه نویسی ، روشنی و غیر قابل تفسیر بودن کلمات ، سادگی عبارات ، وسعت دامنه اجرا ، قابلیت درک و جامع بودن آن است . در اینجا کوشش شده اس که این نکات تا آنجا که ممکن است رعایت شود . مع هذا اگر ابهامی در اصول آن پدید آید ، رفع یا تفسیر آن بر عهده کمیسیون تدوین آیین نامه ها است .

3. زمان اجرای این آیین نامه ، از سال تحصیل 74ـ1373 و بعد از آن است ولی از آنجا که با آیین نامه های قبلی تفاوت اصولی ندارد ، قابلیت تطبیق و تسری به دانشجویان فعلی را نیز دارد . مع هذا تطبیق باید با نظر کمیته یا شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه صورت گیرد .

4. لازم است دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دانشجویان را از آغاز تحصیل با مواد این آیین نامه آشنا سازد و به هنگام نامنویسی در نخستین نیمسال تحصیلی و ابتدای هر سال تحصیلی اهم مواد آن را در اختیار دانشجویان قرار دهند .

در پایان از کلیه اعضای محترم هیات علمی ، دست اندرکاران و مسؤولان اجرایی ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انتظار دارد با توکل به خداوند متعال در تحقق اهداف مقدس انقلاب فرهنگی که در وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به آن تکیه شده است ، تلاش نمایند و در این راه از هر نوع کوششی دریغ ننمایند و انشاءالله موفق و مؤید به تاییدات الهی باشند .

 

 

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

فصل اول

کلیات

ماده 1 : تعریف

دوره کارشناسی ارشد ، یکی از دوره های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است ، که پس از آن به اجرا در می آید و سرانجام به اعطا ، مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوطه منتهی می گردد .

تبصره :

در این آیین نامه ، به منظور اختصار ، به همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی مجاز ، که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری ( تحصیلات تکمیلی ) فعالیت دارند ، (( موسسه )) گفته می شود .

منظور از کمیته تحصیلات تکمیلی ، کمیته یا شورایی است که در این زمینه ، در سطح گروه با دانشکده تشکیل می شود .

ماده 2 : هدف

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد ، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است ، که با فراگیری آموزش های لازم و آشنایی با روش های پژوهش علمی ، مهارت لازم را برای آموزش ، پژوهش و خدمات پیدا می کنند.

فصل دوم

شرایط ورود

ماده 3 :

شرایط ورود به دوره به شرح زیر است :

1-3 : داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

2-3 : داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رشته های مورد قبول ( به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی ).

3-3 : برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی

4-3 : موفقیت در آزمون ورودی دوره .

تبصره :

مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره ها فاقد اعتبار است .

 

فصل سوم

واحد های درسی

ماده 4 :

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه ، برحسب رشته ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است .

تبصره 1 :

چنانچه به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی ، گذراندن تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی ، به عنوان دروس کمبود یا جبرانی ، برای دانشجو ، ضروری تشخیص داده شود ، وی مکلف است ، آن دروس را بر اساس برنامه مصوب ، اضافه بر واحد های درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد و مطابق این آیین نامه بگذراند .

تبصره 2 :

در انتخاب دروس ، اولویت با دروس جبرانی است ، تعیین تعداد و نوع درس و زمان آن انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی ، بر عهده کمیته تحصیلات تکمیلی مؤسسه ذی ربط می باشد .

تبصره 3 :

به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی ، یک نیمسال تحصیلی ، به طول مدت تحصیل دانشجو ، افزوده می شود .

ماده 5 :

تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد ، برای همه رشته ها بین 4 تا 10 واحد درسی ، مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است .

ماده 6 :

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب کند و در موارد استثنایی ، با صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی ، این تعداد می تواند به 16 واحد افزایش یابد .

تبصره 1 :

در آخرین نیمسال تحصیلی ، نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است.

تبصره 2 :

دانشجویانی که برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانده اند نمی توانند آن درس یا دروس را مجددا در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند . این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحدهای درسی خود را به حدنصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند .

فصل چهارم

حضور و غیاب

ماده 7 :

حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است . غیبت دانشجو در هر درس نباید از مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .

 

تبصره :

در ثورتی که غیبت دانشجو در یک درس ، پیش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه ، موجه تشخیص داده شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود . در این صورت رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نمیسال الزامی نیست . ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود .

ماده 8 :

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است .

تبصره :

درصورتی که غیبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه ، موجه تشخیص داده شود . درس مزبور حذف می شود .

 

فصل پنجم

طول دوره ، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 9 :

طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را با پایان نامه بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند .

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است .

تبصره 1 :

کمیته تحصیلات تکمیلی می تواند ، در صورت لزوم و حسب مورد یک و حداکثر تا دو نمیسال تحصیلی به طول دوره دانشجو اضافه کند .

تبصره 2 :

چنانچه مؤسسه نتواند حداقل واحد های درسی را در یک نیمسال ارائه دهد ، به نسبت کسر واحد های ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده می شود . در هر صورت طول دوره تحصیلی نباید از سه سال تجاوز کند .

ماده 10 :

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می تواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی ، با کسب موافقت دانشگاه ، از مرخصی تحصیلی استفاده کند .

تبصره 1:

مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

تبصره 2 :

درخواست مرخصی باید قبل از شروع نامنویسی در هر نیمسال تحصیلی به مؤسسه مربوط تسلیم و موافقت آن مؤسسه کسب گردد . موافقت مؤسسه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود .

تبصره 3 :

در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت مؤسسه حتی برای یک نیمسال ، ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم می شود .

ماده 11 :

دانشجو می تواند به هر دلیل ، از تحصیل اعلام انصراف نماید . در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به موسسه تسلیم نماید . چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد ، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می نماید .

تبصره :

دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف به تعهداتی که سپرده است عمل نماید ، به هر حال صدور هر گونه گواهینامه و تسلیم ریز نمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو ، با مؤسسه ذیربط است .

 

فصل ششم

ارزشیابی

ماده 12 :

حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد ، 12 است .

تبصره 1 :

اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی کمتر از 12 باشد ، می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس ، درس دیگری را انتخاب نماید .

تبصره 2 :

در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت هایی باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست ، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب وی شود . در این صورت باید نمره دانشجو در این درس ، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیل بعد ، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت می شود .

ماده 13 :

میانگین نمرات دروس دانشجو ، در دوره کارشناسی ارشد ، در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد . اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود .

تبصره :

نمره دروس پیشنیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود .

ماده 14 :

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد ، در غیر این صورت فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود .

تبصره 1 :

دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحد های درسی دوره ، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد ، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد ، می تواند تا 16 واحد دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است ، فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل ، فارغ التحصیل شود .

تبصره 2 :

به دانشجویی که نتواند میانگین کل نمرات خود را به حدنصاب 14 برساند ، در صورتی که میانگین نمرات او 12 یا بیشتر باشد ، با رعایت ماده 13 و به شرط گذراندن پایان نامه مدرک معادل کارشناسی ارشد رشته مربوط داده خواهد شد .

فصل هفتم

پایان نامه

ماده 15 :

تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ، زیر نظر استاد راهنما ، به تحقیق و تتبع بپردازد .

ماده 16 :

استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی ، از اعضای هیات علمی مؤسسه یا خارج از موسسه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد .

تبصره 1 :

چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب می شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است .

تبصره 2 :

در رشته هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد ، استاد راهنما را می توان با تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین مربیان برجسته و دارای حداقل 10 سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب کرد .

ماده 17 :

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب نماید

موضوع پایان نامه پس از تائید کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد.

ماده 18:

استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهما و پس از تائید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین اعضا هیئت علمی و یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب میشود.

ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران‏ متشکل از استاد راهنما‏ استاد مشاور و حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از بین اعضای هیئت علمی یا متخصصان و محققان داخل و یا خارج از کشور صورت می گیرد.

ماده 20:

پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد. و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

نمره از 18 تا 20 : عالی

نمره از 16 تا 18 : بسیار خوب

نمره از 14 تا 16 : خوب

نمره از 12 تا 14 : قابل قبول

نمره از 12 کمتر : غیر قابل قبول

ماده 21:

دنشجو پس از انتخااب پایان نامه‏ تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال (های) بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی‏ وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

ماده 22:

در صورتی که پایان نامه از نظر هیات داوران‏ غیر قابل قبول تشخیص اده شود‏ دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند‏ پایان نامه خود را کامل و یا در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید.

تبصره :

در صورتی که دانشجو در مدت مجاز تحصیل‏ موفق به گذراندن پایان نامه خود نشود‏ می تواند معادل تعداد واحدهای پایان نامه‏ درس یا دروسی را که کمیته تحصیلات تکمیلی تعیین می کند اخذ و حداکثر در یک نیمسال تحصیلی‏ آن درس یا دروس را با موفقیت بگذراند. در این حال اگر میانگین کل نمرات دانشجو‏ حداقل 14 باشد‏ به وی مدرک معادل کارشناسی ارشد در رشته مربوطه داده خواهد شد. در غیر این صورت به وی مدرکی تعلق نمی گیرد.

فصل هشتم

سایر مقررات

ماده 23

انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

ماده 24

در صورتی که ارائه برخی دروس در یک رشته و در یک طمان معین‏ در موسسه مبداء ‏ ممکن نباشد‏ دانشجو می تواند‏ آن درس را ب موافقت استاد راهنما و تائید کمیته تحصیلات تکمیلی‌‏ در یکی از موسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است به صورت مهمان بگذراند. در این حال کسب موافقت موسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک موسسه نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید.

ماده 25

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در 8 فصل و 25 ماده و 23 تبصره در دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 25/10/1373 به تصویب رسید. این آئین نامه از ابتدای سال تحصیلی 74-1373 در همه دانشگاهها و پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور لازم الاجراست . در از تاریخ ابلاغ آن ‏ آئین نامه قبلی و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آئین نامه لغو می گردد. دانشجویان ورودی سالهای قبل از سال تحصیلی 74-1373 نیز می توانند با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی موسسه وضعیت خود را با آئین نامه جدید تطبیق داده و بر اساس ان فارغ التحصیل شوند.

آیین نامه دوره پزشکی عمومی

دانشجوی گرامی؛

ضمن عرض خیر مقدم، موفقیت شما را در آزمون سراسری سال تحصیلی جاری تبریک می گوییم و امیدواریم فرصت دوران تحصیل در دانشگاه را مغتنم دانسته و با رعایت نظم و انضباط و عمل به موازین اخلاق اسلامی، حرمت خون شهیدان را پاس بدارید و خداوند متعال به شما توفیق در توأم کردن علم با عمل و خشیت و تقوی و کسب رضای خالق و تلاش در خدمت به خلق عنایت فرماید.

این آیین نامه ، گزیده ای از مقررات آموزشی دوره ای است که در آن تحصیل می کنید. ضرورت دارد در نگهداری آن در طول دوران تحصیل کوشیده و با مطالعه دقیق، مفاد آن را کاملاً رعایت کنید تا به سبب ناآگاهی و یا بی توجهی، با اشکال و لطمه ای در امر تحصیل خویش مواجه نشوید.

علاوه بر این آیین نامه ، در مواقع ضروری، اطلاعیه های مختلفی در ارتباط با مسائل آموزشی از سوی مسؤولین دانشگاه در تابلوی اعلانات دانشکده محل تحصیل شما، نصب می شود که تمامی آنها جنبه رسمی دارد و ملزم به رعایت مفاد آن می باشید.

در صورتی که در زمینه مقررات و آیین نامه به اشکال و ابهامی برخورد کردید، می توانید به مسئولین امور آموزشی دانشکده محل تحصیل خود و یا مسئولین اداره کل امور آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه که شرح وظایف آن در صفحات بعد می آید مراجعه کنید.


قسمتی از وصیت نامه سیاسی، الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

از امور بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز، مسئله مراکز تعلیم و تربیت از کودکستانها تا دانشگاههاست که به واسطه اهمیت فوق العاده اش تکرار نموده و با اشاره می گذرم. باید ملت غارت شده بدانند که در نیم قرن اخیر آنچه به ایران و اسلام ضربه مهلک زده است قسمت عمده اش از دانشگاهها بوده است . اگر دانشگاهها و مراکز تعلیم وتربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشتند ، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروری فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ملت محروم غارت زده تحمیل نمی شد وهرگز پای مستشاران خارجی به ایران باز نمی شد و هرگز ذخایر ایران وطلای سیاه این ملت رنج دیده در جیب قدرتهای شیطانی ریخته نمی شد و هرگز دودمان پهلوی و وابسته های به آن اموال ملت را نمی توانستند به غارت ببرند ودرخارج وداخل پارکها و ویلاها بر روی اجساد مظلومان بنا کنند و بانکهای خارج را از دسترنج این مظلومان پر کنند و صرف عیاشی وهرزه گی خود و بستگان خود نمایند. اگر مجلس و دولت و قوه قضائیه وسایر ارگانها از دانشگاههای اسلامی و ملی سرچشمه می‌گرفت، ملت ما امروز گرفتار مشکلات خانه برانداز نبود و اگر شخصیتهای پاکدامن با گرایش اسلامی و ملی به معنای صحیحش ، نه آنچه امروز در مقابل اسلام عرض اندام می کند، از دانشگاهها به مراکز قوای سه‌گانه راه می یافت، امروز ما غیر امروز و میهن ما غیر این میهن ومحرومان ما از قید محرومیت، رها و بساط ظلم و ستمشاهی و مراکز فحشاء و اعتیاد و عشرتکده ها که هر یک برای تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده کافی بود در هم پیچیده و این ارث کشور بر باد ده و انسان برانداز به ملت نرسیده بود و دانشگاهها اگر اسلامی انسانی ملی بود می توانست صدها وهزارها مدرس به جامعه تحویل دهد. لکن چه غم انگیز و اسف بار است که دانشگاهها و دبیرستانها به دست کسانی اداره می شد و عزیزان ما به دست کسانی تعلیم وتربیت می دیدند که جز اقلیت مظلوم محرومی، همه از غرب زدگان و شرق زدگان با برنامه و نقشه دیکته شده در دانشگاهها کرسی داشتندو ناچار جوانان عزیز و مظلوم ما در دامن این گرگان وابسته به ابرقدرتها بزرگ شده وبه کرسیهای قانون گذاری و حکومت و قضاوت تکیه می کردند و بر وفق دستور آنان؛ یعنی رژیم ستمگر پهلوی عمل می‌کردند. اکنون به حمداله تعالی دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده و بر ملت و دولت جمهوری اسلامی است در همه اعصار که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتبهای انحرافی یا گرایش به غرب وشرق در دانشسراها و دانشگاهها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم اول جلوگیری نمایند تا مشکل پیش نیاید و اختیار از دست نرود و وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد.

تعاریف

تعاریف زیر در آیین نامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یکسان پذیرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد می‌باشد و جزء لاینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.

 

دانشگاه علوم پزشکی :

موسسه ای است آموزشی ، پژوهشی و خدماتی که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می‌نماید.

هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود.

دانشکده علوم پزشکی :دانشکده علوم پزشکی موسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی مستقلی است که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است ، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته ودر این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع ، عمل می نماید.

دانشکده :دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود. مانند دانشکده پزشکی ، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت.

آموزشکده در گروه پزشکی: موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروههای آموزشی در سطح کاردانی رشته های گروه پزشکی تشکیل می گردد وامکانات و تجهیزات لازم برای ارائه آموزش رشته های تحصیلی در آن دایر است .

موسسه :موسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده باشد ، اطلاق می گردد.

گروه آموزشی:عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می باشد مثل گروه بهداشت ، گروه فیزیولوژی و گروه جراحی.

گروه آزمایشیسازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری ورود به دانشگاهها، داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروه ها، گروه آزمایشی نامیده می شود.

دوره :دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود، دوره های تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شوند.

- کاردانی (فوق دیپلم )

- کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته

- کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس) ناپیوسته

- دکتری عمومی

- دکتری تخصصی (Ph.D.)

- تخصص بالینی ( دستیاری)

- فوق تخصص

 

اداره آموزش :منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را برعهده دارد.

استاد:هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده می شود.

رشته :رشته یکی از شعب فرعی گروههای علمی ( علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه ، فنی مهندسی، کشاورزی و هنر) است که از لحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد. در دو رشته متمایز دروس مشترک نباید از 30 درصد کل واحدها ( بدون احتساب دروس عمومی) تجاوز کند.

گرایش:هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد ، گرایش نامیده می‌شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدها کمتر و از 30 درصد کل واحدها ( بدون احتساب دروس عمومی ) بیشتر باشد.

دروس:دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی، به دروس عمومی واختصاصی( پایه و تخصصی رشته ) و از نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری واز لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظری، عملی ، نظری وعملی، نظری عملی ، کارآموزی، کارورزی و کارآموزی در عرصه تقسیم می‌شود.

تبصره : دروسی که به صورت نظری وعملی نوشته می شوند مستقل از یکدیگر تدریس می شوند و هر یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند.

دروسی که به صورت نظری عملی نوشته می شوند یک درس محسوب شده وکد مشترک ونمره مشترک دارند.

دروس عمومی :دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطلاعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی آنان براساس فرهنگ و معارف وعقاید اسلامی و نیز آشنایی با روشهای علمی عرضه می شود. این دروس برای کلیه دانشجویان تمامی رشته های علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره های دکتری عمومی الزامی است .

دروس اختصاصی:

این دروس به دو دسته: دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود:

الف دروس پایه ، دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقویت بنیه و بینش علمی وی و درک بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود.ب- دروس تخصصی رشته ، دروسی است که صرفاً به منظور ایجاد و افزایش کارآیی های علمی و عملی یک رشته تدریس می شود.


دروس جبرانی :در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحدهای درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند.

دروس اجباری:دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

دروس اختیاری :دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می توان آنها را از میان مجموعه ای از دروس انتخاب کرد.

دروس پیوسته (پیش نیاز) :دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است .

دروس جبرانی یا اجباری می توانند پیش نیاز باشند. دروس اختیاری نمی‌توانند پیش نیاز باشند.

دروس مستقل :دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهای دیگری نیست.

دروس نظری:دروسی است که در کلاس درس ارائه می شود.

دروس عملی :دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارتهای بالینی یا بخشهای مربوط در دانشکده ارائه می شود.

دروس کارآموزی:دروسی است که در محیط کار واقعی ( بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی) و یا در محیط شبیه سازی شده ( مرکز مهارتهای بالینی ) برای آموزش مهارتهای عملی ارائه می شود.

دروس کارورزی :دروسی است که در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهای عملی ارائه می شود.

دروس کارآموزی در عرصه :دروسی است که با هدف آموزش مهارتهای عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی ارائه می شود.


 

فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

ماده 1) شرایط ورود به دوره دکتری عمومی پزشکی به شرح زیر است :

1-1-پذیرفته شدن در آزمون ورودی .

2-1- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظام قدیم) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید) از داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ).

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .4-1- برخورداری از سلامت کامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی .

5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می‌شود.

تبصره 1 : چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای دوره دکتری عمومی پزشکی برخوردار نباشد ، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه ، اجازه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی را ندارد .

تبصره 2 : ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است .

تبصره 3 : پرداخت شهریه ، فارغ التحصیلان دوره دکتری عمومی پزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.

ماده 2 ) پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان آموزش کشور یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند، عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 1‌: در موارد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می‌داند، باید دلایل آن را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.

تبصره 2: دانشجویی که ترک تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

مادة 4 ) دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی در یک زمان حق نام‌نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت. در صورت تخلف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‌شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند.


فصل دوم

نظام آموزشی

ماده 5) آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی مبتنی بر نظام واحدی است .

 

ماده 6) در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است .

 

ماده 7) هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت ، عملی ( یا آزمایشگاهی) 34 ساعت ، کارآموزی 51 ساعت و کارورزی 68 ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

 

ماده 8) برنامه دوره دکتری عمومی پزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است:

مرحله اول : دروس عمومی و علوم پایه

مرحله دوم : نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژی

مرحله سوم : کارآموزی بالینی

مرحله چهارم : کارورزی

ماده 9) در مراحل اول ودوم دوره دکتری عمومی پزشکی، هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط وامکانات یک دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17 هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده 7 است.

تبصره 1 : طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمی شود.

تبصره 2 : در موارد استثنایی و ضروری، شامل وقوع بلایای طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته ، بیماری استاد و مواردی از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاهتر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده اند تدریس نمود، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 7 این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاس ها مطابق ساعات هرواحد درسی الزامی است .

ماده 10)در دوره بالینی ، (مراحل سوم وچهارم) هر سال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی و دروس تئوری مربوطه است . تعداد بخشهای دوره بالینی در طول هر سال تحصیلی، با توجه به مدت زمان لازم برای آموزش هر بخش، توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین می شود.

ماده 11) کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ، موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

تبصره 1: ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره ، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی است . بدیهی است منابع جهت امتحانات جامع علوم پایه و جامع پیش کارورزی از طرف وزارت متبوع تعیین می شود.

تبصره 2: آن دسته از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتری عمومی پزشکی فارغ التحصیل داشته اند، در صورت تایید شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه می توانند با توجه به مقتضیات وامکانات، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهای دوره، به برنامه مصوب اضافه کنند.

 

ماده 12) در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می‌شود و قبولی در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدی می‌باشد.

تبصره 1 : شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درسهای مرحله اول (درسهای علوم پایه و درسهای عمومی) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است . با این حال در شرایطی که دانشجو، تنها یک درس عمومی باقیمانده داشته باشد، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و درصورت قبولی، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند. بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه نمرات تعدادی از دروسی که دانشجوگذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید. در صورتی که بعد از اعلام نمره ، دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی، میانگین کل مرحله اول وی به 12 نرسیده باشد، نتیجه آزمون وی کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنین کسب میانگین لازم، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت.

ماده 13) شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی محروم می شود.

تبصره 1: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود.

تبصره 2 : دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شود، می تواند برابر دستور‌العمل تغییر رشته دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی که از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شوند، مصوب بیست و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 28/4/82 ، به رشته دیگری در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد.

ماده 14) قبولی در کلیه درسهای مرحله دوم و کسب میانگین کل 12 از این مرحله، شرط ورود به مرحله سوم است .

ماده 15 ) کارآموزی بالینی شامل آموزش مراقبتهای بهداشتی- درمانی سرپایی در درمانگاهها، بیمارستانها و مراکز عرضه خدمات بهداشتی، درمانی کشور، آموزش بر بالین بیماران بستری و درسهای نظری است .

تبصره 1 : در طول دوره کارآموزی، گذراندن 20 ماه کارآموزی طبق برنامه مصوبه برای کلیه دانشجویان الزامی است .

تبصره 2 : حداکثر مدت کارآموزی بر بالین بیماران بستری در بیمارستانها نباید از 50% دوره کارآموزی بیشتر باشد.

 

ماده 16) در پایان مرحله سوم آزمون جامع پیش کارورزی برگزار می شود و قبولی در این آزمون شرط ورود به دوره کارورزی است .

تبصره 1 : شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی ، قبولی در کلیه درسها وبخشهای مرحله کارآموزی بالینی، کسب میانگین کل 14 از مرحله سوم و ثبت موضوع پایان نامه می باشد.

تبصره 2 : چنانچه نمرات تعدادی ازدروس و بخشهایی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع پیش کارورزی اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید . در صورتی که بعد از اعلام نمره ، دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد یا علی رغم قبولی میانگین کل مرحله سوم به 14 نرسیده باشد، نتیجه آزمون کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و همچنین کسب میانگین لازم ، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت.

تبصره 3: قبول شدگان آزمون جامع پیش کارورزی، بر اساس رتبه ای که با توجه به فرمول زیر :

نمره تراز شده آزمون پیش کارورزی براساس میانگین + (میانگین سه مرحله اول ×2)

3

کسب می کنند، در انتخاب بخش های موجود، برای گذراندن مرحله کارورزی، حق تقدم خواهند داشت.

برای مثال: چنانچه میانگین سه مرحله اول دانشجویی 15 و نمره او در آزمون پیش کارورزی 180 از 200 باشد (نمره تراز شده آزمون پیش کارورزی او براساس میانگین 18 می شود) ، رتبه او بر اساس فرمول بالا، به صورت زیر محاسبه می شود:

16 = 18+(2×15)

3

ماده 17) شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی تا سه نوبت مجاز است .

تبصره : دانشجویانی که به علت مردود شدن در امتحان جامع پیش کارورزی از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شوند، می توانند براساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهند.

ماده 18) طول دوره کارورزی 18 ماه می باشد و گذراندن 17 ماه کارورزی طبق برنامه مصوب برای کارورزان الزامی است . دانشجو در طول دوره کارورزی می بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید.


فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 19) حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت ازتحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی ، طبق برنامه مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه ریزی است.

ماده 20) دانشجو در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم دوره دکتری عمومی پزشکی باید حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی، انتخاب نماید.

تبصره 1 : در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم، دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2 : در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره 3: در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل اول و دوم را داشته باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند.

تبصره 4: در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6واحد درسی نمی باشد.

ماده 21) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد،موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

تبصره 1: تعیین نوع درس، تعداد واحد . ریز مواد ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههای آموزشی است .

تبصره 2: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها ، در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است .

تبصره 3: سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار می دهد.

تبصره 4 : به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

ماده 22 ) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی 10سال است ، که 5 سال اول به طی مراحل اول ودوم آموزش پزشکی و 5سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد.

تبصره 1: دانشجویی که نتواند در مدت 4 سال اول دوره آموزش پزشکی از امتحان جامع علوم پایه ، نمره قبولی کسب کندو یا در مدت 5 سال اول ، مراحل اول ودوم آموزش پزشکی رابه پایان برساند، از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شود و در صورتی که میانگین نمرات درسهایی که گذرانیده حداقل 10 باشد ، می توانند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته بدهد.

تبصره 2: دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت سه سال از شروع دوره بالینی به دوره کارورزی راه یابد و یا در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی را به پایان برساند، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 12 ماه دیگر قابل تمدید است . مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد.


فصل چهارم

حضور وغیاب

ماده 23) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و دوره های کارآموزی و کارورزی الزامی است و عدم حضوردانشجو در هر یک ازجلسات ، غیبت محسوب می شود.

ماده 24) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از (چهار هفدهم)، عملی و آزمایشگاهی از (دو هفدهم) ، کارآموزی و کارورزی از (یک‌دهم ) مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب می شود.

تبصره 1: غیبت تا سقف مشخص شده در ماده 24، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد و با تایید دانشکده خواهد بود.

تبصره 2: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس یا بخش، بیش از میزان تعیین شده در ماده 24 باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می گردد. در این حال رعایت حداقل 12 واحد در هر نیمسال الزامی نیست، ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 25) غیبت غیر موجه درامتحان هر درس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یا بخش و غیبت موجه در امتحان هر درس یا بخش باعث حذف آن درس یا بخش می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

 

 

فصل پنجم

حذف و اضافه

ماده 26) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول ودوم تا دو هفته پس از شروع نیمسال، حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ نماید، یا دودرس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر این که تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر در ماده 20 تجاوز نکند.

تبصره 1 : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 24) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.

تبصره 2: حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان پذیر نیست.

 

ماده 27) در ضورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول ودوم آموزش پزشکی می تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط براینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 4 از 17 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

 

ماده 28) حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره : حذف کلیه دروس اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

ماده 29) حذف و تعویض بخش در هر یک از مراحل کارآموزی بالینی و کارورزی در صورت تایید شورای آموزشی دانشکده تنها در مدت زمان تعیین شده توسط آموزش دانشکده مجاز است .


فصل ششم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 30) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور وفعالیت در کلاس، انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هردرس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

 

ماده 31) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره های کارآموزی بالینی و کارورزی ، با توجه به موارد زیر انجام می شود:

1-31- رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای ، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران ، مراجعین و کارکنان بخش

2-31- حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، کلاسهای مربوط و انجام کشیکهای محوله براساس برنامه تنظیمی بخش

3-31- دقت واحساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهیه و تکمیل پرونده بیماران

4-31- افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره های کارآموزی بالینی و کارورزی

5-31- شرکت درامتحان پایانی بخش و کسب نمره لازم.

 

ماده 32) برگزاری امتحان کتبی در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول ودوم آموزش پزشکی و درسهای نظری دوره کارآموزی بالینی الزامی است.

تبصره : امتحان بخشهای بالینی در دوره های کارآموزی و کارورزی درپایان هر بخش انجام می شود.

ماده 33) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو براساس مفاد مندرج در مواد 30 و 31 به صورت نمره تعیین می شود و نمره دانشجو در هر درس یا هر بخش به صورت عدد بین صفر تا بیست مشخص می شود.

ماده 34) حداقل نمره قبولی دردرسهای مرحله اول و دوم آموزش پزشکی 10 و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل 12 می باشد. حداقل نمره قبولی در هر یک از درسهای نظری مرحله کارآموزی بالینی و بخشهای مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی 12 است و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل 14 می باشد . دانشجویی که در هر یک از درسها یا بخشها حداقل نمره قبولی را کسب ننماید. در اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس یا بخش است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

تبصره : هر یک از دروس نظری وعملی نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظری عملی که یک درس محسوب می شوند، معدل دو قسمت نظری وعملی و با توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یانمره یکی از آنها از 8 کمتر باشد هر چند معدل به 10 رسیده باشد، هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود.

 

ماده 35) استاد یا اساتید هردرس یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس یا بخش را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری امتحان آن درس، به آموزش دانشکده تسلیم نمایند.

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

 

ماده 36) اداره آموزش دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهایی را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .

ماده 37) در پایان هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول ودوم، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی نیز، میانگین کل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه ودر کارنامه وی ثبت می شود.

 

تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است، تقسیم می شود.

تبصره 2 : دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات درسهایی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوطه محسوب می شود.

 

ماده 38) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مراحل اول ودوم آموزش پزشکی نباید از 12 کمتر باشد، در غیر این صورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1: در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از 12 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. در مواردی که به علت مشکلات دانشجو یا نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش پزشکی ، تعداد واحدها کمتر از 12 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار کتباً به وی و اولیاء او اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانع از اجرای مقررات نخواهد بود.

 

ماده 39) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال آخر در هر یک از مراحل اول ودوم آموزش پزشکی ، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

تبصره : در موارد استثنایی ، در نیمسال آخر تحصیلی در هر یک از مراحل اول ودوم آموزش پزشکی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو، تصمیم گیری درخصوص ارائه بیش از 14 واحد درسی به دانشجوی مشروط به عهده شورای آموزشی دانشگاه است . در هر صورت این تعداد بیش از 20 واحد نباید باشد.

ماده 40) دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی برای 3نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانیده است حداقل 10 باشد، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

ماده 41) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان هر یک از مراحل اول ودوم پزشکی نباید از 12 و میانگین کل نمرات دانشجو در پایان هر یک از مراحل سوم و چهارم پزشکی نباید از 14 کمتر باشد، دانشجویی که در پایان هر یک از مراحل مذکور دارای میانگین کل کمتر از حد تعیین شده باشد، در صورتی که مدت مجاز تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد، می تواند درسها یا بخشهایی را که در آنها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده است ، تکرار کند. درغیر این صورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت. بدیهی است که نمرات دروس تکراری اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب خواهد شد.

تبصره 1 : در صورتی که دانشجو درسها و بخشهای با نمرات کمتر از 14 را جهت جبران کمبود میانگین هر یک از مراحل سوم و چهارم دوره دکتری عمومی پزشکی تکرار نموده و نمرات بالاتر از 14 کسب کرده و لیکن کمبود میانگین کل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعایت سایر مقررات آموزشی می تواند مجدداً همان درسها و بخشها را علیرغم داشتن نمره بالاتر از 14 تکرار نماید تا کمبود میانگین مرحله مربوطه جبران شود. بدیهی است که نمرات درسهای تکراری اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین کل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

تبصره 2 : در صورتی که دانشجویی، تعدادی از درسها یا بخشهایی را که در آن ها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده، جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی تکرار نماید و در درس یا بخش تکراری مردود شود، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ، ردی و تکراری میانگین کل مرحله به حد نصاب رسیده باشد، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش ملاک عمل است ودانشجو می تواند وارد مرحله بعدی شود و در صورتی که میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردوداست و علیرغم اینکه قبلاً نمره قبولی کسب نموده بایستی مجدداً آن درس یا بخش را تکرار نماید.

تبصره 3 : دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند، یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانیده است حداقل 10 باشد، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته دیگری در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته تغییر رشته دهد.

ماده 42) دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می تواند برای تحصیل مجدد در آزمون سراسری به غیر از رشته قبلی خود شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد. دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده ومطابق مقررات مربوطه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.


فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف ازتحصیل

ماده 43) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشکی حداکثر دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یک از مراحل کارآموزی بالینی و کارورزی حداکثر تا سقف شش ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در نیمسال اول با شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

تبصره 2 : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود.

تبصره 3 : دانشجو در مرحله کارورزی می بایست از یک ماه مرخصی استفاده نماید.

 

ماده 44)تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال برای هر یک از مراحل اول ودوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش برای هر یک از مراحل سوم و چهارم، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل ازاتمام مهلت نام نویسی، موافقت یاعدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ کند.

تبصره 3 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد.

ماده 45) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 46) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

ماده 47) دانشجویی که تمایل به انصراف ازتحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.


فصل هشتم

انتقال وجابجایی

ماده 48) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده 49) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیراست :

1-49- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-49- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

3-49- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.

4-49- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد.

5-49- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت شرایط ماده 49 و اعلام موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است.

 

ماده 50) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده ، خارج از شرایط مذکور درماده 49 ( به استثنای شرط1) انجام می شود:

1-50- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2-50- بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.

3-50- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید مراجع ذیربط.

تبصره 1 : هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد

تبصره  3: در موارد استثنائی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد وهمسر او نیز در شهرستان دانشجوباشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد، همسر اومی تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4 : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.

ماده 51) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده 50 .

ماده 52 ) انتقال از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد ، با رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است.

ماده 53) انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

ماده 54) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درخارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور، تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

ماده 55) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد ، حداقل 6 هفته قبل ازشروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء‌ تسلیم کند.

ماده 56) دانشگاه مبداء، در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را به همراه درخواست و ریزنمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نماید و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام دارد.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.

ماده 57) در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است برعهده دانشگاه مقصد است . درهر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره 1 : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت در محاسبه میانگین کل او محاسبه می‌شود.

تبصره 2: عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از 12 مربوط به مرحله‌ای است که دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مراحل قبلی تسری ندارد.

ماده 58 ) مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرک، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

ماده 59) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است.

ماده 60) جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است ؛

1-60- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء ا زنظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-60- سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هردو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بیش از 50% از واحدهای خود را گذرانده باشند.

3-60- نمره آزمون ورودی متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوطه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره  1 : برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند، کسب موفقیت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است .

تبصره  2 : مدرک فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادرخواهد شد.

 

ماده 61) دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.

تبصره 1 : دانشجوی متقاضی جابجایی منحصراً می تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند.

تبصره 2: تقاضای جابجایی دانشجویانی که یک بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد.

 

ماده 62) دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تایید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند.

تبصره : جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت . تقاضاهای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مردادماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.

 

ماده 63) از ابتدای شهریور ماه هرسال تحصیلی، تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل ازشروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد.

تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس ازتصویب شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است.


فصل نهم

دانشجوی میهمان

ماده 64) در مواردی که دانشجو، به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان ، محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد.

تبصره : میهمانی از دوره های روزانه به شبانه، از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری، از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است.

ماده 65) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط به این است که دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

ماده 66) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد ، به شرط آن که تعداد واحدهای درسی مذکور از 10 واحد کمتر باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر نشود، بلامانع است .

تبصره : انتخاب واحد دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت بایستی با اطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

 

ماده 67) تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ( تک درس یا تمام وقت) ، در یک یا چند دانشگاه می گذراند نباید از 40درصد کل واحدهای دوره تجاوز نماید.

تبصره 1 : واحدهایی که دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد می‌گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور می گردد.

تبصره 2 : حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می‌باشد. واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

ماده 68 ) مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر می شود.

 

فصل دهم

تغییر رشته

ماده 69) دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی در طول دوران تحصیل خود می تواند در صورت داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط، به رشته دیگری تغییر رشته دهد:

1-69- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2-69- حداقل یک ششم و حداکثر یک سوم کل واحدهای دوره را گذرانده باشد.

3-69- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمترنباشد.

4-69- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1 : تغییر رشته دانشجویانی که از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شوند، براساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 صورت می گیرد.

تبصره 2 : تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده واعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است .

تبصره 3 : تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است ، موکول به احراز شرایط مربوط است .

تبصره 4 : دانشجو در طول تحصیل خود تنها برای یک بار می تواند تغییر رشته دهد به استثنای مشمولین مندرج در تبصره 1 همین ماده.

 

ماده 70) تغییر رشته باید در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت گیرد در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر با رعایت مقررات ماده 69 امکان پذیر است .

 

ماده 71) در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین نیمسال تحصیلی پس از موافقت ، در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید. پس از ثبت نام ، اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

تبصره 1 : دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات آموزشی رشته قبلی می باشد.

تبصره 2 : اقدام نکردن دانشجو برای ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.

 

ماده 72) در صورتی که دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد، تغییر رشته توام با انتقال بلامانع است.

تبصره : تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال بلامانع است .

 

ماده 73) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود وفقط درسهایی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن درسها نیز از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1 : دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنهادر محاسبه میانگین کل منظور می گردد، ولی نمرات درسهای پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می‌ماند. دراین صورت چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه ، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی در سابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور خواهد شد.

تبصره 2 : در صورتی که تعداد واحدهای درسهای پذیرفته شده دانشجو، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی‌شود.

ماده 74) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خودرا به همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند.

ماده 75) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل، دچار بیماری یا سانحه ای گردد که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی و یا امکان بهره گیری از کارآیی حاصل از آن را از دست بدهد، اجازه ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد. دراین حال دانشجو از رعایت مقررات ماده 69 (به استثنای بند یک) معاف خواهد بود.

تبصره : در مواردی که دانشجو، در طول تحصیل دچار اختلالات روانی و رفتاری یا بیماری جسمی و نقص عضو مؤثر گردد به نحوی که توانایی ادامه تحصیل درهیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد می تواند با نظر شورای پزشکی دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد.


 

فصل یازدهم

پذیرش واحدهای درسی

ماده 76) معادل سازی و پذیرش دروسی که دانشجو قبلاً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایط زیر مجاز است :1-76- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.

2-76- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد.

3-76- محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد.

4-76- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد.

تبصره 1 : معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع بالاتر به پایین تر امکان پذیر است.

تبصره 2 : معادل سازی و پذیرفتن درسها توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.

 

ماده 77) نمرات دروس پذیرفته شده ازدانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی درمحاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره : به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.


 

فصل دوازدهم

پایان نامه

ماده 78) پایان نامه بخشی از دوره دکتری عمومی پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است دریک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.

ماده 79) دانشجویان دورة دکتری عمومی پزشکی می بایست از شروع دورة کارآموزی تا قبل از شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی موضوع پایان‌نامة ‌خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره : دانشجویان دورة دکتری عمومی پزشکی چنانچه موضوع پایان نامة ‌خود رادر مدت مقرر به ثبت نرسانند، تازمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی نمی باشند.

 

ماده 80) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی مربوطه و تصویب شورای پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد.

تبصره 1: رتبة‌ استاد راهنما حداقل استادیاری است . در موارد استثنایی با تأیید شورای پژوهشی دانشکده می توان از اعضای هیأت علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.

تبصره 2 : در موارد خاص و با تصویب شورای پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی دانشجو می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد.

 

ماده 81) در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان برجسته پس از تأیید شورای پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود.

تبصره : سقف تعداد پایان نامه های دورة دکتری عمومی پزشکی که به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدایت می شود از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودی در هر سال به تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشکدة مربوطه ضرب در عدد 2 بدست می آید . در دانشکده هایی که تعداد اعضاء هیات علمی زیاد است و با فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیات علمی عدد کمی خواهد شد، هر عضو هیات علمی براساس مرتبه دانشگاهی وی و با تصویب شورای پژوهشی دانشکده ، حداکثر 3 پایان نامه دانشجویان با سال ورودی یکسان را به طور همزمان می تواند راهنمایی نماید.

ماده 82) انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد.

ماده 83) موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد به این معناکه پایان نامه با عنوان مشابه یامتفاوت ولی محتوای یکسان در 5 سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد.

تبصره : در موارد خاص و با نظر شورای پژوهشی دانشکده ، در موضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقیق مجدد در کمتراز فاصله زمانی فوق باشد ، اخذ پایان نامه با عنوان و محتوای مشابه بلامانع است.

 

ماده 84) هردانشجو باید یک موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب نماید.

تبصره : انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان (حداکثر 3 نفر) پس از تأیید استاد راهنما و تصویب شورای پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد.

الف : حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد.

ب : تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند.

 

ماده 85 ) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود؛

الف: انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما

ب: بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده .

ج : تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه.

د‌: ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده

ه : ابلاغ مصوبة شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه

تبصره : فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال باشد.

 

ماده 86) هر پایان نامه باید حاوی مواد زیر باشد:

الف: چکیده به زبان فارسی و انگلیسی ( اهمیت و زمینة کار، مواد و روش، نتایج و نتیجه گیری)

ب : مقدمه ( دلایل اهمیت موضوع پژوهش، اطلاعات کلی در زمینة پژوهش و اهداف پژوهش)

ج : بررسی متون

د : روش کار ( نوع پژوهش، محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها و انواع آزمون های آماری و مراحل انجام کار.)

ز : نتایج ( استفاده از آزمون های آماری ، جداول ، نمودارها و بیان نتایج)

و : بحث و نتیجه گیری ( بررسی نتایج حاصله، مقایسه نتایج با سایر مطالعات، بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با سایر مطالعات، بررسی نقایص و محدودیت های پژوهش، نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات)

ه : مراجع

ماده 87) نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بلامانع می باشد ولی لازم است علاوه بر چکیده به زبان انگلیسی ، چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد.

ماده 88) هیأت داوران که مسئولیت تصمیم گیری نهایی در مورد پایان نامه‌ها را برعهده دارند از اعضای زیر تشکیل می شود:

1- استاد راهنما

2- استاد مشاور ( در صورت وجود)

3- نمایندة‌ شورای پژوهشی دانشکده

4- نمایندة گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه

5- یک عضو از اعضای هیأت علمی یا محققان ، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه.

تبصره: مرتبه علمی استاد راهنما و اعضای هیات علمی باید حداقل استادیاری باشد، در شرایط خاص پس از تایید شورای پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد. درخصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرک دکترای تخصصی الزامی است .

ماده 89) ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیأت داوران در مقیاس نمره‌گذاری از صفر تا بیست صورت می گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایر می شوند.

- عالی پایان نامه های با نمره 19 تا 20

- بسیار خوب پایان نامه های با نمره 17 تا 99/18

- خوب پایان نامه های با نمره 14 تا 99/16

- غیر قابل قبول پایان نامه های با نمره کمتر از 14

تبصره : پایان نامه هایی می توانند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از مجلات علمی معتبر داخل یا خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجلات ارائه نمایند. بدیهی است که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی صورت گیرد.

ماده 90) کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علی رغم اینکه کلیة‌واحدهای درسی دورة آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.

ماده 91) تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت و دانشجو از رعایت حداکثر واحدهای مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است .

ماده 92) زمان فارغ التحصیلی دانشجو، زمانی است که تمامی واحدهای درسی خود را از جمله پایان نامه را گذرانده باشد ( هر کدام که مؤخر باشد)

ماده 93 ) کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است.

ماده 94) یک نسخه از خلاصه هر پایان نامه می بایست به حوزة معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع جهت بهره برداری و اطلاع‌رسانی به دیگر مراکز ارسال گردد.


 

فصل سیزدهم

فراغت از تحصیل

ماده 95) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی و پایان نامه را طبق برنامه مصوب براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی پزشکی شناخته می شود.

ماده 96) این آیین نامه در 13 فصل ، 96 ماده و 94 تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 به تصویب رسید و از ابتدای سال تحصیلی 84-1383 برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند. لازم الاجرا است و از تاریخ اجرا کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن برای این دسته از دانشجویان لغو می شود.

 

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر

آیین نامه ای که در صفحات بعد می آید، آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر است که ضمیمه آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه‌ریزی می باشد؛ لیکن براساس مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی این آیین نامه به دوره های دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نیز

این دسته از دانشجویان لغو می شود.

 

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر

آیین نامه ای که در صفحات بعد می آید، آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر است که ضمیمه آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه‌ریزی می باشد؛ لیکن براساس مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی این آیین نامه به دوره های دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نیز تسری دارد. دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر می توانند با مراجعه به ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه یا آموزش دانشکده خود از چگونگی تطبیق مواد این آیین نامه با آیین‌نامه آموزشی دوره ای که در آن تحصیل می کنند مطلع شوند.

 


آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

مربوط به دوره دکترای عمومی پزشکی

1-تعریف

واژه های شاهد و ایثارگردر این آیین نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند.

الف: واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید؛ مفقودالاثر؛ اسیر و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق می شود.

ب: واژه ایثارگر به یکی از مصادیق زیر اطلاق می شود؛

-رزمنده ای که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه داشته باشد.

-جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

-آزاده ای که حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد.

2-تبصره الحاقی به ماده 3‌: به دانشجوی جانبازی که به علت ادامه درمان نتواند درمهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می شود (مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری که به تایید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد، ارائه نماید) که تا زمان حذف و اضافه انتخاب واحد کند.

3-تبصره الحاقی به ماده 20: دانشجویان شاهد وایثارگر می‌توانند در هر نیمسال حداقل 10 واحد انتخاب نمایند.

4-تبصره الحاقی به تبصره 4 ماده 20: دانشجوی شاهد وایثارگری که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل می‌شود در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ما قبل او حداقل 15 باشد ، می تواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب نماید.

5-تبصره یک الحاقی به ماده 25: دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند؛ با تایید مدارک توسط کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه، می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید. در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.

6-تبصره دو الحاقی به ماده 25: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس درس و یا درجلسه امتحان با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.

7-تبصره الحاقی به تبصره ماده 27: دانشجوی شاهد و ایثارگر می‌تواند دو درس نظری خود را تا پنج هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقی مانده او از 10 واحد کمتر نشود.

8- تبصره الحاقی به ماده 28: تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر، برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می‌باشد.

9-تبصره الحاقی به ماده 32: مدت زمان امتحان (میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تایید ستاد امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

10- تبصره الحاقی به ماده 37: نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی و زوجه جانباز 50% به بالا(ورودیهای 67 به بعد) در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحانهای آن کمتر از 12 نباشد. برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی آنان بیش از 35% باشد، به ازای هر 10% اضافه جانبازی، یک درس به سه درس فوق افزوده می شود ودر هر حال تعداد درس حذف شده نباید از پنج درس تجاوز نماید.

11-تبصره الحاقی به ماده 43: در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تایید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد؛ آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.

12-تبصره الحاقی به ماده 57: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است، در میانگین کل او محاسبه نمی شود.

13-تبصره الحاقی به ماده 69: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می کند.

14-تبصره الحاقی به ماده 70:دانشجویان شاهد و ایثارگر می‌توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی، از مقطع بالاتر به مقطع

 

آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی

بسمه تعالی

 

رای صادره در سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 20/9/1378 درمورد آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی

 

آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی که از طرف دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی پیشنهاد شده بود در 82 ماده و 70 تبصره درسومین جلسه مورخ 20/9/1378 شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید . این آئین نامه از ابتدای سال تحصیلی 80-1379 برای آن دسته از دانشجویان که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است واز این تاریخ کلیه آئین نامه ها وبخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آئین نامه لغو می شود.

           

موردتائید است

مورد تائید است

دکترابوالحسن احمدیانی

دکتر محمد علی صدیقی گیلانی

دبیر شورای آموزش داروسازی وتخصصی

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

رای صادره پنجمین جلسه مورخ 20/9/78 شورای عالی برنامه ریزی درمورد آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی صحیح است ، به واحدهای مجری ابلاغ شود.

 

دکتر محمد فرهادی

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

و رئیس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 


فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

 ماده 1 - شرایط ورود به دوره دکترای عمومی داروسازی به شرح زیر است :

1-1- پذیرفته شدن در آزمون ورودی

2-1-  داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور مورد تائید از وزارت آموزش و پرورش (باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی ، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصیل ازنظر قوانین و مقررات جاری کشور

4-1- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

5-1- برخورداری از سلامت تن و روان برابر ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تائید کمیسیون پزشکی دانشگاه

6-1- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون (( آموزش رایگان )) و یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که ازطریق مراجع ذیربط صادر می شود.

تبصره : پرداخت شهریه ، فارغ التحصیلان رشته داروسازی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.

ماده 2- پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند درمهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود ، برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه یا دانشکده ذیربط مراجعه کنند.عدم مراجعه بموقع پذیرفته شدگان آزمون سراسری برای ثبت نام درنخستین نیمسال تحصیلی ، به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود.

ماده 3- دانشجو موظف است درهر نیمسال در زمانیکه دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای ثبت نام بدون اطلاع و عذرموجه دریک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است ودرصورت تاخیر و داشتن عذرموجه حق انتخاب واحد وادامه تحصیل درآن نیمسال را ندارند ، ولی آن نیمسال با صدور حکم مرخصی تحصیلی جزو مدت مجاز تحصیل آنان محسوب می گردد.

تبصره : دانشجو موظف است عذرموجه خود را درخودداری از نام نویسی، با دلایل مستند ، بطور مکتوب درزمانی کمتر ازیک ماه بعدازآغاز نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

ماده 4- دانشجویان دوره دکترای عمومی داروسازی دریک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل دربیش از یک رشته و دریک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت . درصورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت ، محروم وسوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو دراین حالت موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره : دانشجویان ممتاز که در شرایط خاص قرار دارند ، از شمول این ماده مستثنی هستند . تعریف دانشجوی ممتاز و ضوابط اجرایی این تبصره، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان درآموزش عالی تعیین و ابلاع می شود.

 

 

فصل دوم

نظام آموزشی

 ماده 5 - آموزش دوره دکترای عمومی داروسازی مبتنی بر نظام واحدی است .

ماده 6- درنظام واحدی ارزش هردرس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا مردودی دانشجو دریک درس به همان درس محدود می شود.

ماده 7- هرواحد درس نظری و عملی (یا آزمایشگاهی ) مقدار درسی است که مفاد آن به ترتیب طی 17 ساعت و 34 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود و هرواحد کارآموزی و کارورزی به ترتیب طی 51 ساعت و 68 ساعت به اجرا گذاشته می شود.

ماده 8- هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و درصورت ضرورت یک دوره تابستانی است .

ماده 9- هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17 هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی است .

          تبصره 1- مدت زمان امتحانات پایان نیمسال یا دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

تبصره 2- درموارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد دانشکده مربوطه و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را درمدتی کوتاهتر از 17 هفته تدریس کرد، مشروط براینکه مجموع ساعات هرواحد درسی از میزان مقرر در ماده 7 این آیین نامه کمتر نشود.

ماده 10 - کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ، موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند . ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها است .

تبصره 1 : آن دسته از دانشگاههای علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکترای عمومی داروسازی ، فارغ التحصیل داشته اند درصورت تائید شورای آموزش دانشکده و دانشگاه می توانند باتوجه به مقتضیات و امکانات حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهای دوره به برنامه مصوب اضافه کنند.

تبصره 2 : تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان درطول دوره باتوجه به مقررات این آئین نامه و رعایت پیش نیازهای تعیین شده دربرنامه درسی برعهده دانشکده ذیربط است .

ماده 11- برنامه دوره دکترای عمومی داروسازی شامل درسهای عمومی و مراحلی به شرح زیر است :

مرحله اول - علوم پایه

مرحله دوم - دروس عمومی و اختصاصی داروسازی ، کارآموزی و کارورزی ، پایان نامه

تبصره 1 : دانشجویان دوره دکترای عمومی داروسازی موظفند پس از اتمام کلیه واحدها از پایان نامه خود دفاع نمایند.

تبصره 2 : درصورتیکه دانشجو درنیمسال ماقبل آخر مرحله علوم پایه مشروط نشده باشد می تواند درنیمسال آخر این مرحله 24 واحد از درسهای مرحله اول را انتخاب نماید.

ماده 12- در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحان جامع شرط ورود به دوره های بعدی
می باشد.

تبصره : شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی درکلیه درسهای مرحله اول (درسهای علوم پایه و کلیه درسهای عمومی ) است . با این حال درشرایطی که دانشجو ، تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد ، می تواند درامتحان جامع علوم پایه شرکت کند و درصورت قبولی ، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند.

ماده 13 - شرکت درامتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکترای عمومی داروسازی محروم می شود.

تبصره 1: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت درامتحان محسوب می شود.

تبصره 2: دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته داروسازی محروم می شود درصورتی که میانگین نمرات درسهایی که گذرانده است حداقل 10 باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مربوطه به رشته دیگری درمقاطع کارشناسی یا کاردانی ( باتوجه به میانگین نمره دانشجو) تغییر رشته دهد.

ماده 14- محل کارآموزی و کارورزی داروسازی ، داروخانه ، بیمارستان ، بخش اورژانس ، مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و صنایع داروسازی می باشد.

 
 

فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 

ماده 15 - حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت از تحصیل در دوره دکترای عمومی داروسازی برابر تعداد واحدهای برنامه آموزشی مصوب آن دوره درشورای عالی برنامه ریزی است .

تبصره : گذراندن درسهای پیش نیاز دانشگاهی و ضوابط آن برطبق برنامه ای که توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین
می گردد انجام می پذیرد.

ماده 16 - دانشجو درهر نیمسال تحصیلی درکلیه مراحل آموزش دکترای عمومی داروسازی مجاز است بین 12 تا 20 واحد درسی ، انتخاب نماید.       

تبصره 1 : درآخرین نیمسال تحصیلی هریک از مراحل آموزشی دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است .

تبصره 2: دانشجویی که در یک نیمسال ، حداقل میانگین 17 داشته باشد درصورت امکان می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره 3 : در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هریک از مراحل دوره را داشته باشد، درصورتی که درنیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می تواند تمامی واحدهای باقیمانده را دریک نیمسال انتخاب کند.

          تبصره 4: در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6 واحد درسی نمی باشد.

ماده 17- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکترای عمومی داروسازی 9 سال است .

تبصره : دانشجوئی که نتواند در مدت 4 سال اول دوره آموزش داروسازی درامتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از ادامه تحصیل در رشته داروسازی  محروم می شود و با وی مطابق تبصره 2 ماده 13 این آئین نامه رفتارخواهد شد.

 

فصل چهارم 

حضور و غیاب

 

ماده 18- حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و واحدهای کارآموزی و کارورزی الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات , غیبت محسوب می شود.

ماده 19- ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری و عملی (آزمایشگاهی) نباید از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس و ساعات غیبت دانشجو در دوره های کارآموزی و کارورزی نباید ازیک دهم ساعت آن واحد تجاوز کند , در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور خواهد شد.

ماده 20- در صورتی که غیبت دانشجودر هر درس نظری و عملی (آزمایشگاهی)مازاد برچهار هفدهم و در واحدهای کارآموزی و کارورزی مازاد بر یک دهم  بوده و موجه تشخیص داده شود آن درس حذف میگردد در اینحال رعایت حداقل نصاب 12 واحد الزامی نیست در عین حال نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد .

ماده 21 - غیبت غیرموجه درامتحان هردرس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس و غیبت موجه درامتحان هردرس باعث حذف آن درس خواهد بود.

ماده 22 - درصورتیکه مجموع ساعات غیبت دانشجو اعم ازموجه یا غیرموجه درهریک از واحدهای کارآموزی و کارورزی ازیک دهم ساعات هریک از واحدها ویا چهارهفدهم ساعات هریک از درسهای نظری وعملی (آزمایشگاهی ) بیشتر باشد ، دانشجو موظف به تکرار کامل آن واحد ویادرس می باشد.

ماده 23- تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو درکلاسهای درس ، ساعات کارآموزی، کارورزی و جلسات امتحان به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

 

فصل پنجم 

حذف و اضافه

 

ماده 24- دانشجو می تواند درهرنیمسال تحصیلی ازمراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع نیمسال ، حداکثر دودرس ( نظری ، عملی ، کارآموزی و کارورزی ) خود را حذف و یا برای دو درس دیگر ثبت نام کنند. یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید. مشروط براینکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حدود مقرر درماده 16 تجاوز نکنند.

تبصره 1 : غیبت در دوهفته اول هردرس بدلیل حذف و اضافه ویا به هردلیل دیگر مجاز نیست و درصورت پیشامد جزوچهارهفدهم و یک دهم غیبت مجاز دانشجو محسوب     می شود.

تبصره 2 : حذف و اضافه درترم تابستان امکان پذیر نیست .

ماده 25 - دانشجو درمراحل اول و دوم آموزش داروسازی می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از دروس نظری یا کارآموزی و کارورزی خود را با تائید گروه آموزشی مربوطه حذف کند ، مشروط براینکه اولا" غیبت دانشجو درآن درس بیش از حدود چهارهفدهم یا یک دهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا" تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

ماده 26- حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال ، تنها درصورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل درآن نیمسال نباشد . دراین صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل وی محسوب می گردد.

فصل ششم

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

 

ماده 27 - ارزشیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت درکلاس ، انجام امور آموزشی و نتایج امتحانات میان نیمسالی و پایان نیمسال صورت می گیرد و مدرس هردرس مرجع ارزشیابی دانشجو در آن درس است .

ماده 28 - ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو درواحدهای کارآموزی و کارورزی ، باتوجه به موارد ذیل انجام می شود :

1-   28  رعایت اخلاق اسلامی و حفظ شئون پزشکی و حسن رابطه با بیماران وکارکنان بخش

2-   28- حضور مرتب و تمام وقت درواحدها و کلاسهای مربوطه

3-   28  دقت واحساس مسئولیت درانجام امورمحوله طبق ضوابط واحد مربوطه

4-   28- افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو ازواحدهای کارآموزی و کارورزی

5-   28- شرکت درامتحانات پایان واحدها و کسب نمره لازم

ماده 29 - برگزاری امتحان کتبی درپایان هر نیمسال تحصیلی دوره دکترای عمومی داروسازی الزامی است .

تبصره : امتحان واحدهای کارآموزی و کارورزی درپایان هردرس انجام می شود.

ماده 30- معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره امتحانی است و نمره دانشجو در هر درس بصورت عددی بین صفر تا 20 مشخص می شود.

ماده 31- حداقل نمره قبولی درکلیه درسهای داروسازی (به غیراز واحد پایان نامه ، کارآموزی و کارورزی ) 10 و حداقل میانگین درهرنیمسال و میانگین کل 12 می باشد . حداقل نمره قبولی واحدهای کارآموزی ، کارورزی و پایان نامه (پایان نامه 1 و 2و 3 ) 14 می باشد دانشجوئی که درهر یک از درسها حداقل نمره قبولی را کسب ننماید در اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس می باشد . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و یا مردودی درکارنامه دانشجو ثبت و درمحاسبه میانگین محسوب می شود.

تبصره : نمرات هرقسمت از درسهای نظری و عملی (ناپیوسته ) که دارای دو کد هستند مستقل می باشند ، اما برای درسهای نظری عملی ( پیوسته ) که دارای یک کد هستند یک نمره محاسبه می گردد.

ماده 32- مدرس یا مدرسین هر درس موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو درآن درس را حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان از طریق گروه ، به آموزش دانشکده تسلیم نماید.

تبصره : درصورت عدم تسلیم نمرات به آموزش دانشکده مراتب درشورای آموزش دانشگاه مطرح و در مورد مدرس و دانشجویان تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 33- آموزش دانشکده موظف است نمرات نهائی را حداکثر تا سه هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هرنیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه ارسال دارد.

          تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییراست .

ماده 34 - درپایان هرنیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و درپایان دوره تحصیلی میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می گردد و درکارنامه وی ثبت می گردد.

تبصره 1: برای محاسبه میانگین ، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها برتعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود

تبصره 2 : نمرات درسهایی که دانشجو دردوره تابستانی می گذراند تنها درمحاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود و این مدت جزو سنوات مجاز تحصیلی دانشجو منظور نمی گردد.

ماده 35 - میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید از 12 کمترباشد ، درغیراینصورت نام نویسی دانشجو درنیمسال بعدی بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1 : درمواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتراز 12 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد 0 درموردی  که بعلت مشکلات دانشجو تعداد واحدها کمتراز 12 واحد باشد آن نیمسال  جزو سنوات تحصیلی دانشجو و درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : دانشکده موظف است ، موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هربار کتبا" به وی و اولیاءاش اطلاع دهد و یک نسخه از آن را درپرونده دانشجو ضبط کند . با این وصف عدم اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهاربی اطلاعی دانشجو از این امر، مانع از اجرای مقررات نخواهد بود.

تبصره 3 : دانشجوئی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را درآن نیمسال ندارد .

ماده 36 - دانشجوئی برای سه نیمسال متوالی یا چهارنیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود .  دراین حال ، چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل 10 باشد ، مطابق تبصره 2 ماده 13 می تواند تغییر رشته بدهد .

ماده 37 - میانگین کل نمرات دانشجو در پایان هریک از مراحل نباید از 12 کمترباشد. دانشجویی که درپایان هریک از مراحل دارای میانگین کل کمترازحد تعیین شده باشد، درصورتیکه مدت مجاز تحصیلی وی درآن مرحله به پایان نرسیده باشد ، می تواند درسهایی را که درآنها حسب مورد نمره کمتراز حدنصاب آورده است ، تکرار ودرغیراینصورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت .

بدیهی است که نمرات دروس تکراری اضافه برنمرات قبلی درکارنامه دانشجو ثبت و درمحاسبه میانگین کل او محسوب خواهد شد.

تبصره : دانشجوئی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور دراین ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید می تواند ، درمرحله اول مطابق تبصره 2 ماده 13 و درمرحله دوم چنانچه کمتراز 160 واحد گذرانده باشد به یکی از رشته های مقطع کارشناسی و چنانچه 160 ویا بیشتر از 160 واحد  گذرانده باشد به یکی از رشته های مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد تغییر رشته دهد .

 

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

 

ماده 38- دانشجو می تواند در طول مراحل آموزش داروسازی حداکثر دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

ماده 39- تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی, حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال , توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده تسلیم گردد.

تبصره: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از رئیس یا معاونت آموزشی دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی , موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا" به وی ابلاغ کند.

ماده 40- ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشکده محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجو منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل را ندارد.

تبصره : در موارد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند , باید دلایل آنرا حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه , آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 41- دانشجو باید درخواست انصراف از تحصیل خود را شخصا به آموزش دانشکده تسلیم نماید در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست،

تقاضای خودرا پس بگیرد پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.

تبصره 1 : دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل نماید.

تبصره 2 : تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوطه خواهد بود.

 

  فصل هشتم

انتقال و جابجائی

 

ماده 42- انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده43- انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :

1-43- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-43- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

3-43- واحدهای اختصاصی (پایه , اصلی و تخصصی )باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدهای اختصاصی دوره باشد.

4-43- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل دوازده باشد.

5-43- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون آخرین پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانیکه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند،

با رعایت شرایط ماده 43 و اعلام موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است.

ماده 44- در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده او خارج از شرایط مذکور در ماده 43 (به استثنای شرط 1) انجام می شود :

1-44- شهادت , فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بطوریکه وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2-44- معلولیت موثر دانشجو , به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

3-44- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر , و یا انتقال شوهر دانشجو مشروط بر آنکه شوهر دانشجو در استخدام رسمی دولت باشد و جابجائی محل زندگی وی بدون درخواست او انجام شده باشد.

تبصره 1: تشخیص و تائید صحت هریک از موارد مذکور بر عهده دانشگاه مقصد است .

تبصره 2: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجودردانشگاه صورت گرفته باشد .

تبصره 3: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت , ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تائید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد .

تبصره 4: در موارد استثنایی , بر اساس تشخیص دانشگاه در صورتی که محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان (محل تحصیل همسر ) موجود نباشد همسر او می تواند به تهران منتقل شود .

ماده 45- انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده 44 .

ماده 46- انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر در یک رشته و در یک مقطع به شرط موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد بلامانع است .

ماده 47- انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال بالعکس آن با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است .

ماده 48- انتقال همسر و فرزندان اعضاء هیات علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت , درمان و آموزش پزشکی تهیه , تدوین و ابلاغ می شود , صورت می گیرد .

ماده 49- انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل بر اساس
 آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشد .

ماده 50- دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد کتبا و حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسلیم کند.

تبصره : پذیرش درخواست انتقال پذیرفته شدگان آزمون سراسری خارج از ضوابط موضوع ماده 50 در صورت تاخیر قبل از اتمام مهلت ثبت نام خواهد بود .

ماده 51- دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط , موظف است حداکثر ظرف یک هفته , موافقت خود را به همراه تقاضانامه و ریز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال کند و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام دارد .

تبصره : در صورت موافقت با انتقال , کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع می شود .

ماده 52- کلیه واحدهایی که دانشجوی انتقالی با نمرات 12 و بالاتردر دانشگاه مبدا گذرانده است پذیرفته می شود و پذیرش واحدهای با نمره بین 10 و 12 بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .

تبصره 1- تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا ء  اعم از قبولی و یا مردودی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی , عینا در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می گردد .

تبصره 2- عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از 12 مربوط به مرحله ای است که دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مراحل قبلی تسری ندارد .

ماده 53- مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر  می شود و در آن مدرک تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدا و مقصد با ذکر میانگین نمرات و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .

ماده 54- انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یکبار مجاز است .

ماده 55- جابجائی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یکبار بلامانع است :

1-55- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .

2-55- هر دو دانشجو در یک مرحله از آموزش به تحصیل اشتغال داشته باشند .

تبصره 1: برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند, کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است .

تبصره 2: دانشجویانی که بیش از 50 درصد واحدهای دوره را در دانشگاه مبدا گذرانده اند تا پایان دوره به صورت دانشجوی میهمان  در دانشگاه مقصد ادامه تحصیل خواهند داد و مدرک فراغت از تحصیل آنها توسط دانشگاه مبدا صادر خواهد شد .

تبصره 3: جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست در طول سه هفته اول آغاز تحصیل با رعایت مفاد این فصل بلامانع است .

ماده 56- دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبدا تسلیم کند.

تبصره 1: دانشجوی متقاضی جابجایی منحصرا میتواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند .

تبصره 2: تقاضای جابجایی دانشجویانی که قبلا یکبار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد .

ماده 57- دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به دسته بندی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تائید شده را به همراه شرح واحدها یی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند .

تبصره : تقاضاهای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مردادماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .

ماده 58- از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصیلی تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به تعداد دانشجویان متقاضی نسبت به قبول تقاضاها بر اساس بالاترین امتیازات موضوع ماده 59 اقدام و نتایج تصمیمات متخذه را قبل از شروع
نام نویسی بر اساس تقویم دانشگاهی , توسط معاون آموزشی به دانشگاههای مبدا و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می نماید .

تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده 59- اولویت در انتخاب دانشجویان متقاضی جابجایی به تهران و دانشگاههای مادر برحسب کسب بیشترین امتیاز از مجموع امتیازات زیر تعیین می شود :

1 -59- دانشجوی دختر مجرد                                                 8    امتیاز

2 -59- دانشجوی متاهل                                                       10  امتیاز

3 -59- دانشجوی متاهل با فرزند                                            12  امتیاز

4 -59- میانگین کل بین  99/13-12                                      5    امتیاز

5 -59- میانگین کل بین 99/16-14                                       15  امتیاز

 6 -59- میانگین کل بین 20-17                                           20  امتیاز

 7 -59- انتخاب دانشگاه مستقر در شهر محل اقامت والدین

          یا یکی از شهرستانهای مجاور آن                                  50  امتیاز

8 -59- فرزندان شاهد                                                         20  امتیاز

9 -59- جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی                       20  امتیاز

10-59- دانشجوی معلول                                                       20  امتیاز

11-59- داشتن حکم سرپرستی بستگان درجه اول                      20  امتیاز

 

  فصل نهم

دانشجوی میهمان

 

ماده 60- در مواردی که دانشجو، بطور موقت به تغییرمحل تحصیل خود ناگزیر باشد , می تواند با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان , محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد .

تبصره 1: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه , مشروط به این است که دانشجو حداقل دو نیمسال خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

تبصره 2: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس از مجموعه درسهای انتخابی دانشجو در یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی با نظر دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است .

تبصره 3: انتخاب واحد دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد بایستی با اطلاع امور آموزشی در دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 61- تعداد واحدهایی که دانشجوی میهمان در دانشگاه یا دانشگاههای مقصد می گذراند در هیچ صورتی نباید از 25 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند .

تبصره : واحدهایی که دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد می گذراند، عینا در کارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل منظور می گردد.

ماده 62- مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی میهمان درهرصورت توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد.

 

  فصل دهم

تغییر رشته

ماده 63- دانشجویان دوره دکترای داروسازی درطول دوران تحصیل خود ، درصورت داشتن شرایطی به شرح زیر ،  و موافقت دانشگاه ذیربط ، می توانند به رشته دیگری درهمان گروه آزمایشی تغییر رشته دهند:

1-   63- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2-   63- حداقل یک ششم و حداکثریک سوم کل واحدهای دوره را گذرانده باشد.

3-  63- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پائین ترین فرد پذیرفته شده درسهمیه و رشته مورد تقاضا درهمان سال کمترنباشد.

4-  63- باتوجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1 : تغییر رشته دانشجویانی که از ادامه تحصیل در رشته داروسازی محروم می شوند، خارج از شرایط مذکور مطابق دستورالعمل مربوطه انجام می شود.

تبصره 2 : دانشجو تنها برای یک بار می تواند تغییر رشته دهد به استثنای مشمولین مندرج در تبصره 1 همین ماده .

تبصره 3 : تغییر رشته به رشته هایی که درضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است .

ماده 64 - تغییر رشته باید درمقاطع هم سطح صورت گیرد درغیراینصورت ازمقطع بالاتر به پایین تردرصورت درخواست دانشجو با رعایت مقررات ماده 63 امکان پذیر است .

ماده 65 - درصورت موافقت باتقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است دراولین نیمسال تحصیلی پس از موافقت دررشته جدید ثبت نامه کند و درصورت ثبت نام ، حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

تبصره 1 : دانشجو تا قبل ازثبت نام دررشته جدید موظف است برطبق مقررات دررشته قبلی ادامه تحصیل دهد.

تبصره 2 : عدم نام نویسی دانشجو در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و دانشجو درطول دوران تحصیل خود ، دیگرحق تغییر رشته نخواهد داشت .

ماده 66 - درسهایی که دانشجو دررشته قبلی گذرانده است ، درگروه آموزشی رشته جدید بررسی ومعادل سازی می شود و فقط درسهایی ازوی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هریک از آن درسها نیز از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1: درسهای پذیرفته شده درکارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها درمحاسبه میانگین، کل منظور می گردد، ولی نمرات درسهای پذیرفته نشده بدون احتساب درمیانگین درکارنامه دانشجو باقی می ماند . دراین حال چنانچه میانگین واحدهای پذیرفته نشده کمتراز 12 باشد جمعا"بعنوان یک نیمسال مشروطی درسابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور خواهد شد.

تبصره 2: درصورتی که تعداد واحدهای درسهای پذیرفته نشده دانشجو ، درحدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را درطول مدت مجاز تحصیل ، از وی سلب کند با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.

ماده 67 - چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دردوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل درآن رشته ویاامکان بهره گیری ازکارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو ازدست بدهد می تواند براساس مواد این فصل ، به رشته دیگری متناسب با رشته خود درهمان گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد . دراین حال دانشجو ازرعایت مقررات ماده 63 (به استثنای بند یک ) وماده 65 معاف خواهد بود.

ماده 68 - متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را به همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند.

ماده 69- تغییر رشته دانشجویانی که متعهد به یکی از دستگاههای اجرایی باشند علاوه بر شرایط فوق نیازمند موافقت دستگاه ذیربط می باشد.

 

فصل یازدهم

پذیرش واحدهای درسی پذیرفته شدگان آزمون سراسری

 

ماده 70 - معادل سازی و پذیرش درسهای گذرانده شده آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری که پیش از این واحدهایی را درسایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دردیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند یا موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده اند باشرایط زیر مجاز است :

1-   70- دانشجو باتوجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت درآزمون ورودی رشته جدید باشد.

2-   70- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تائید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد.

3-  70- محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ، اشتراک محتوایی داشته و نمره هریک از دروس از 12 کمتر نباشد.

4-  70- تحصیل دانشجو دردانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.

تبصره : معادل سازی و پذیرفتن درسها توسط گروههای آموزشی ذیربط دردانشگاه پذیرنده انجام می شود.

ماده 71 - تعداد واحدهای پذیرفته شده و تعداد واحدهایی که دانشجو درموسسه آموزش عالی جدید گذرانده است درکارنامه دانشجو ثبت خواهد شد. بدیهی است نمره واحدهای پذیرفته شده از رشته قبلی درمیانگین کل محسوب خواهد شد.

تبصره : به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو ، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز وی کاسته می شود.

 

فصل دوازدهم

پایان نامه

ماده 72 - تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره دکترای داروسازی است که طی آن دانشجو موظف است دریک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظراستاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد.

تبصره 1 : موضوع پایان نامه وانتخاب استادراهنما به پیشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما ، تایید گروه آموزشی و تصویب شورای پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد.

تبصره 2 : فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع از آن نبایستی کمتر از یک سال باشد.

ماده 73 - دانشجویان دوره دکترای داروسازی پس از گذراندن حداقل 140 واحد ازدروس عمومی و اختصاصی می توانند موضوع پایان نامه را بانظر استاد راهنما انتخاب کنند . موضوع پایان نامه پس از تصویب شورای پژوهشی دانشکده قطعیت می یابد.

ماده 74- به پیشنهاد استاد راهنما، حداکثردونفر از اعضاء هیات علمی یا متخصصان و محققان برجسته پس از تصویب شورای پژوهشی دانشکده بعنوان استاد مشاور تعیین می شوند.

ماده 75- ارزشیابی پایان نامه توسط هیات داوران متشکل از استاد راهنما و حداقل دوعضو از اعضای هیات علمی یا محققان ، متخصصان و صاحبنظران به انتخاب گروه آموزشی مربوط وبا حضور معاون پژوهشی دانشکده ویایکی از اعضای هیات علمی به عنوان نماینده وی صورت می گیرد.

تبصره : مرتبه علمی استاد راهنما و اعضای هیات علمی حداقل باید استادیار باشد . درخصوص محققان ، متخصصان و صاحب نظران داشتن مدرک دکترای تخصصی الزامی است .

ماده 76- درصورتی که پایان نامه ازنظر هیات داوران ضعیف تشخیص داده شود دانشجو می تواند باردیگر درزمانی که هیات داوران تعیین می کند رساله خود را کامل و ازآن دفاع نماید. تعیین این مدت نباید به نحوی باشد که ازحدنصاب حداکثرمدت مجاز تحصیل دانشجو بیشتر شود.

ماده 77- ارزشیابی پایان نامه توسط هیات داوران درمقیاس نمره گذاری ازصفرتابیست صورت می گیرد.

تبصره 1 : پایان نامه های دانشجویان دوره دکترای عمومی داروسازی باتوجه به نمرات مربوط به چهاردرجه به شرح زیر متمایزمی شود.

عالی                      پایان نامه های بانمره 19 تا 20

بسیارخوب             پایان نامه های بانمره 17 تا 99/18

خوب                      پایان نامه های بانمره 14تا 99/16

غیرقابل قبول           پایان نامه های بانمره کمتراز 14

 

تبصره 2: دانشجویانی حق دفاع از پایان نامه را دارند که کلیه واحدهای برنامه آموزشی دوره داروسازی را گذرانده باشند.

تبصره 3: پایان نامه ای که حداقل نمره 19 اخذ نموده است درصورتی که درزمان دفاع مقاله ای از آن چاپ یا پذیرش دریکی از مجلات علمی پژوهشی داشته باشد درجه ممتاز اخذ می نماید.

ماده 78 - واحدهای پایان نامه به شرح زیر ارائه می گردد:

1 - (2 واحد) : پس از تصویب موضوع پیشنهادی توسط شورای پژوهشی و گذراندن دوره آموزشی 4 روش تحقیق .

2 - ( 2 واحد) : درنیمسالهای تحصیلی بعدازگذراندن واحد پایان نامه 1 و یک نیمسال تحصیلی کمتراز ثبت نام برای واحد پایان نامه 3 به شرط موافقت و تایید استاد راهنمای واحد پایان نامه

3 - (4 واحد) : نیمسال آخر

تبصره : بدیهی است نمره پایان نامه 1و 2 درپایان نیمسالی که واحد اخذ شده است از سوی استاد راهنما و نمره پایان نامه 3 توسط هیئت داوران مطابق ماده 77 این آئین نامه تعیین و اعلام می گردد.

 

  فصل سیزدهم

فراغت از تحصیل

 

ماده 79 - دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی و پایان نامه راطبق برنامه مصوب براساس مقررات این آیین نامه باموفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل دوره دکترای عمومی داروسازی شناخته می شود.

ماده 80- تاریخ گذراندن پایان نامه تاریخ فراغت ازتحصیل دانشجو تلقی می گردد.

ماده 81 - اعطای مدرک معادل به دانشجویان دوره دکترای عمومی داروسازی که به هردلیل امکان ادامه تحصیل یا فراغت از تحصیل در دوره داروسازی را نداشته باشند مجاز نیست . این قبیل دانشجویان درصورت ا حراز شرایط حسب مقررات مربوط می توانند به رشته دیگری در یکی از مقاطع کاردانی ، کارشناسی یا کارشناسی ارشد تغییر رشته دهند.

ماده 82- این آیین نامه در82 ماده و 70 تبصره درسومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 20/9/78 به تصویب رسید برای آن دسته ازدانشجویانی که از ابتدای سال تحصیلی 80-79 به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و ازتاریخ اجرا کلیه آئین نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن برای این دسته از دانشجویان لغو می شود.

تذکر : درمواردی که این آئین نامه مسکوت می باشد رای شورای آموزش دانشگاه ملاک عمل خواهد بود.

آیین نامه دوره دکترای دندانپزشکی

تعاریف

تعاریف زیر در آیین نامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یکسان پذیرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد می‌باشد و جزء لاینفک آیین نامه ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.

دانشگاه علوم دندانپزشکی :موسسه ای است آموزشی ، پژوهشی و خدماتی که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه دندانپزشکی است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع عمل می‌نماید.

هر دانشگاه علوم دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می شود.

 

دانشکده علوم دندانپزشکی :دانشکده علوم دندانپزشکی موسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی مستقلی است که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه دندانپزشکی است ، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته ودر این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع ، عمل می نماید.

 

دانشکده :دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می شود. مانند دانشکده دندانپزشکی ، دانشکده دنداندندانپزشکی و دانشکده بهداشت.

آموزشکده در گروه دندانپزشکی: موسسه آموزش عالی است که از تجمع گروههای آموزشی در سطح کاردانی رشته های گروه دندانپزشکی تشکیل می گردد وامکانات و تجهیزات لازم برای ارائه آموزش رشته های تحصیلی در آن دایر است .

موسسه :موسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش دندانپزشکی تأسیس شده باشد ، اطلاق می گردد.

گروه آموزشی:عهده دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می باشد مثل گروه بهداشت ، گروه فیزیولوژی و گروه جراحی.

گروه آزمایشیسازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری ورود به دانشگاهها، داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروه ها، گروه آزمایشی نامیده می شود.

دوره :دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود، دوره های تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم دندانپزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شوند.

- کاردانی (فوق دیپلم )

- کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته

- کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس) ناپیوسته

- دکتری عمومی

- دکتری تخصصی (Ph.D.)

- تخصص بالینی ( دستیاری)

- فوق تخصص

 

اداره آموزش منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را برعهده دارد.

استاد:هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده می شود.

رشته :رشته یکی از شعب فرعی گروههای علمی ( علوم دندانپزشکی، علوم انسانی، علوم پایه ، فنی مهندسی، کشاورزی و هنر) است که از لحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد. در دو رشته متمایز دروس مشترک نباید از 30 درصد کل واحدها ( بدون احتساب دروس عمومی) تجاوز کند.

گرایش:هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد ، گرایش نامیده می‌شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدها کمتر و از 30 درصد کل واحدها ( بدون احتساب دروس عمومی) بیشتر باشد.

دروس:دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی، به دروس عمومی واختصاصی( پایه و تخصصی رشته ) و از نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری واز لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظری، عملی ، نظری وعملی، نظری – عملی ، کارآموزی، کارورزی و کارآموزی در عرصه تقسیم می‌شود.

تبصره : دروسی که به صورت نظری وعملی نوشته می‌شوند مستقل از یکدیگر تدریس می شوند و هر یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند.

دروسی که به صورت نظری – عملی نوشته می‌شوند یک درس محسوب شده وکد مشترک ونمره مشترک دارند.

دروس عمومی :دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطلاعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی آنان براساس فرهنگ و معارف وعقاید اسلامی و نیز آشنایی با روشهای علمی عرضه می شود. این دروس برای کلیه دانشجویان تمامی رشته های علوم دندانپزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره های دکتری عمومی الزامی است .

دروس اختصاصی:این دروس به دو دسته: دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود:

الف – دروس پایه ، دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقویت بنیه و بینش علمی وی و درک بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می شود.ب- دروس تخصصی رشته ، دروسی است که صرفاً به منظور ایجاد و افزایش کارآیی های علمی و عملی یک رشته تدریس می شود.

دروس جبرانی :در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحدهای درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند.

دروس اجباری:دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

دروس اختیاری :دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می توان آنها را از میان مجموعه ای از دروس انتخاب کرد.

دروس پیوسته (پیش نیاز) :دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است .دروس جبرانی یا اجباری می توانند پیش نیاز باشند. دروس اختیاری نمی‌توانند پیش نیاز باشند.

دروس مستقل :دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درسهای دیگری نیست.

دروس نظری:دروسی است که در کلاس درس ارائه می شود.

دروس عملی :دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارتهای بالینی یا بخشهای مربوط در دانشکده ارائه می‌شود.

دروس کارآموزی:دروسی است که در محیط کار واقعی ( بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی) و یا در محیط شبیه سازی شده ( مرکز مهارتهای بالینی ) برای آموزش مهارتهای عملی ارائه می شود.

دروس کارورزی :دروسی است که در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارتهای عملی ارائه می شود.

دروس کارآموزی در عرصه :دروسی است که با هدف آموزش مهارتهای عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی ارائه می شود.


فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

ماده 1) شرایط ورود به دوره دکتری عمومی دندانپزشکی به شرح زیر است :

1-1-پذیرفته شدن در آزمون ورودی .

2-1- برخورداری از سلامت کامل تن و روان برابر ضوابط شورای عالی برنامه‌ریزی علوم دندانپزشکی.

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

4-1- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه ( نظام قدیم) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید) از داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ).

5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان و پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می‌شود.

تبصره 1 : چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای دوره دکتری عمومی دندانپزشکی برخوردار نباشد ، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه ، اجازه تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی را ندارد .

تبصره 2 : ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است .

تبصره 3 : پرداخت شهریه ، فارغ التحصیلان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.

 

ماده 2 ) پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش یا دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند، عدم مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 1‌: در موارد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می‌داند، باید دلایل آن را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.

تبصره 2: دانشجویی که ترک تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

 

مادة 4 ) دانشجوی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی در یک زمان حق نام‌نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت. در صورت تخلف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‌شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند.


فصل دوم

نظام آموزشی

 

ماده 5) آموزش دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مبتنی بر نظام واحدی است .

 

ماده 6) در نظام واحدی، میزان هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است .

 

ماده 7) هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت ، عملی ( یا آزمایشگاهی) 34 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

 

ماده 8) برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است:

مرحله اول : دروس عمومی و علوم پایه و تعدادی از دروس اختصاصی

مرحله دوم : دروس اختصاصی دندانپزشکی

 

ماده 9) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط وامکانات یک دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی با رعایت مفاد ماده7 است.

تبصره 1 : طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمی شود.

تبصره 2 : در موارد استثنایی و ضروری، شامل وقوع بلایای طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته ، بیماری استاد و مواردی از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاهتر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده اند تدریس کرد، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 7 این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاس ها مطابق ساعات هرواحد درسی الزامی است .

 

ماده 10)در دوره بالینی هر نیمسال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی است . تعداد بخشهای دوره بالینی در طول هر نیمسال تحصیلی با توجه به مدت زمان لازم برای آموزش هر بخش توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین می شود.

 

ماده 11) کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی را اجرا نمایند.

تبصره 1: ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی است . بدیهی است منابع جهت امتحان جامع علوم پایه از طرف وزارت متبوع تعیین می‌شود.

تبصره 2: آن دسته از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی فارغ التحصیل داشته اند، در صورت تایید شورای آموزش دانشکده و دانشگاه می توانند با توجه به مقتضیات وامکانات، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهای دوره، به برنامه مصوب اضافه کنند.

 

ماده 12) در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می‌شود و قبولی در این امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدی می‌باشد.

تبصره 1 : شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درسهای مرحله اول (درسهای علوم پایه، درسهای عمومی و واحدهای جنین و بافت‌شناسی دهان ودندان و فک وآناتومی دندان) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است . با این حال در شرایطی که دانشجو، تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و درصورت قبولی، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند. بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه نمرات تعدادی از دروسی که دانشجوگذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می‌نماید. در صورتی که بعد از اعلام نمره ، دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی، میانگین کل مرحله اول وی به 12 نرسیده باشد، نتیجه آزمون وی کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنین کسب میانگین لازم، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت.

 

ماده 13) شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی محروم می شود.

تبصره 1: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود.

تبصره 2 : دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود، می تواند برابر دستور‌العمل تغییر رشته دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی که از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شوند، مصوب بیست و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 28/4/82 ، به رشته دیگری در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.


فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 14) حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت ازتحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ، طبق برنامه آموزشی مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

ماده 15) دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در کلیه مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی باید حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی، انتخاب نماید.

تبصره 1 : در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل آموزشی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2 : در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 3: در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل آموزشی را داشته باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می تواند تمامی آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند.

تبصره 4: در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6واحد درسی نمی باشد.

 

ماده 16) آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته ، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

تبصره 1: تعیین نوع درس، تعداد واحد . ریز مواد ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروههای آموزشی است .

تبصره 2: سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار می دهد.

تبصره 3: ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها، از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است .

تبصره 4 : به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می‌شود.

 

ماده 17 ) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی 9 سال است ، که 5/3 سال اول به طی مرحله اول و 5/5 سال باقیمانده به طی مرحله دوم آن اختصاص دارد.

تبصره 1: چنانچه دانشجویی نتواند در مدت 5/3 سال اول، از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود و می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته بدهد.

تبصره 2: دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت 5/5 سال از شروع مرحله دوم، این مرحله را به پایان برساند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 12ماه دیگر قابل تمدید است، مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد.


فصل چهارم

حضور وغیاب

ماده 18) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و عدم حضوردانشجو در هر یک ازجلسات ، غیبت محسوب می شود.

ماده 19) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از (چهار هفدهم)، عملی و آزمایشگاهی از (دو هفدهم) ، مجموع ساعات آن بخش نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود و دانشجو موظف به اخذ وتکرار کامل آن درس می‌باشد.

تبصره 1: غیبت تا سقف مشخص شده در ماده 19، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد و با تایید دانشکده خواهد بود.

 

ماده 20) در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 19بوده و موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می گردد. در این حال رعایت حداقل 12 واحد در هر نیمسال الزامی نیست، ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.

 

ماده 21) غیبت غیر موجه درامتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد و دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن درس می‌باشد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .


فصل پنجم

حذف و اضافه

ماده 22) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از کلیه مراحل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال ، حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ نماید و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر این که تعداد واحدهای اخذ شده وی از حدود مقرر در ماده 15 تجاوز نکند.

تبصره 1 : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو (میزان تعیین شده در ماده 19) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.

تبصره 2: حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست.

ماده 23) در ضورت اضطرار، دانشجو در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی می تواند تا پنج هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از دروس نظری خود را به پیشنهاد گروه آموزشی مربوط و تایید معاون آموزشی دانشکده حذف کند، مشروط براینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از میزان تعیین شده در ماده19 نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12واحد کمتر نشود.

ماده 24) حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره : حذف کلیه درسهای اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

 

فصل ششم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 25) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور وفعالیت در کلاس، انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات در بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هردرس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره:  برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است.

ماده 26) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره‌های پیش بالینی و بالینی ، با توجه به موارد زیر انجام می شود:

1-26- رعایت اخلاق اسلامی، حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران ، مراجعین و کارکنان بخش

2-26- حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، کلاسهای مربوطه

3-26- دقت واحساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش و تهیه و تکمیل پرونده بیماران

4-26- افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره‌های پیش بالینی و بالینی

5-26- شرکت درامتحان واحدهای عملی و کسب نمره لازم.

ماده 27) نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، براساس مفاد مندرج در مواد 25و 26به صورت نمره تعیین می شود و نمرات دانشجو در هر درس یا هر بخش به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می‌شود.

ماده 28) حداقل نمره قبولی دردرسهای مرحله اول 10 و در درسهای مرحله دوم آموزش دندانپزشکی 12 می‌باشد.

تبصره 1: دانشجویی که در هر یک از درسها حداقل نمره قبولی را کسب ننماید، در اولین فرصت معین موظف به انتخاب مجدد آن درس است، با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین محاسبه می‌شود.

تبصره2 : هر یک از دروس نظری وعملی نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظری عملی که یک درس محسوب می شوند، معدل دو قسمت نظری وعملی و با توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یانمره یکی از آنها از 8 کمتر باشد هر چند معدل به 10 رسیده باشد، هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود.

ماده 29) استاد یا اساتید هردرس یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری امتحان آن درس از طریق گروه، به آموزش دانشکده تسلیم نمایند.

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو می‌تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

ماده 30) اداره آموزش دانشکده موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه ارسال دارد .

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است .

ماده 31) در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ، میانگین کل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه ودر کارنامه وی ثبت می‌شود.

تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب می‌شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است، تقسیم می شود.

تبصره 2 : دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات درسهایی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل مرحله مربوطه محسوب می شود.

ماده 32) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مرحله اول آموزش دندانپزشکی نباید از 12 و در مرحله دوم از 14 کمتر باشد، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

درخواست دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در خصوص اصلاح مفاد ماده 33 آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه علوم پزشکی مورخ 7/9/1383 وکاهش میانگین مشروطی هر یک از نیمسال های مرحله دوم  دوره دکترای عمومی دندانپزشکی از 14به 12در سی و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 11/12/86 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید ماده 32آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد.

ماده32:میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مراحل اول و دوم دوره دکترای عمومی دندانپزشکی نباید از 12کمتر باشد،در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعدی به صورت مشروطی  خواهد بود.

 

 

تبصره 1: در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از 12 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. در مواردی که به علت مشکلات دانشجو یا نیمسال آخر در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی تعداد واحدها کمتر از 12 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار به وی و اولیاء اش کتباً اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند. با این وصف قصور در عدم اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانع از اجرای مقررات نخواهد بود.

 

 

ماده 33) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در آخرین نیمسال هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی ، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

تبصره : در موارد استثنایی(محدودیت در سقف سنوات تحصیلی) در آخرین نیمسال هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی با توجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو، ارائه واحد بیشتر از حد مقرر به دانشجوی مشمول ماده33 به عهده شورای آموزش دانشگاه است. در هر صورت این تعداد بیش از 20واحد نباید باشد.

ماده 34) دانشجویی که در مراحل آموزش دندانپزشکی برای 3نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل 10 باشد، می تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته بدهد.

ماده 35) میانگین نمرات دانشجو نباید در پایان مرحله اول آموزش دندانپزشکی از 12 و در پایان مرحله دوم از 14 کمتر باشد. دانشجویی که دارای میانگین کمتر از حد تعیین شده در هر یک از مراحل باشد، در صورتی که مدت مجاز تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد، می تواند درسها یا بخشهایی را که در آنها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده است ، تکرار کند. درغیر این صورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت. بدیهی است که نمرات دروس تکراری اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

تبصره 1 : در صورتی که دانشجویی، تعدادی از درسها یا بخشهایی را که در آن ها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده، جهت جبران میانگین کل هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی تکرار نماید و در درس یا بخش تکراری مردود شود، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ، ردی و تکراری میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب رسیده باشد، قبولی قبلی او در آن درس یا بخش ملاک عمل است ودانشجو می تواند وارد مرحله بعدی شود و در صورتی که میانگین کل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسیده باشد دانشجو در آن درس یا بخش مردوداست و علیرغم اینکه قبلاً نمره قبولی کسب نموده بایستی مجدداً آن درس یا بخش را تکرار نماید.

تبصره 2 : دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند، یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید، برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 می‌تواند به یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

تبصره3: شرط اخذ واحدهای درمان جامع و جامعه‌نگری عملی، رعایت ضوابط پیش نیازی دروس برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی و همچنین کسب میانگین کل (بدون احتساب نمرات درسهای مرحله اول) حداقل 14 می‌باشد.

ماده 36) دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می‌‌تواند برای تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی خود، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد. دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.


فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف ازتحصیل

ماده 37) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل آموزش دندانپزشکی حداکثر دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی، به عهده شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

تبصره 2 : مدت مرخصی  تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر مرحله محسوب می شود.

ماده 38) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل ازاتمام مهلت نام‌نویسی، موافقت یاعدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ کند.

تبصره 3 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو است.

ماده 39) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می‌توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 40) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

ماده 41) دانشجویی که تمایل به انصراف ازتحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید. 

فصل هشتم

انتقال وجابجایی

ماده 42) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده 43) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیراست :

1-43- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-43- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

3-43- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.

4-43- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد.

5-43- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت شرایط ماده 43 و اعلام موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است.

ماده 44) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده او، خارج از شرایط مذکور درماده 43 ( به استثنای شرط1) انجام می شود:

1-44- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2-44- بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد و ضرورت انتقال وی محرز باشد.

3-44- ازدواج دائمی رسمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تایید مراجع ذیربط، در شهر دیگری باشد.

تبصره 1 : هریک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 3: در موارد استثنائی ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد وهمسر او نیز در شهرستان دانشجوباشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد، همسر اومی تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4 : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.

ماده 45) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده 44 .

ماده 46) انتقال از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد بلامانع است.

ماده 47) انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

ماده 48) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درخارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.

ماده 49) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد ، حداقل 6 هفته قبل ازشروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء‌ تسلیم کند.

ماده 50) دانشگاه مبداء، در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را به همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نماید.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.

ماده 51) در صورت انتقال، کلیه واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و بالاتر است پذیرفته می‌شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است برعهده دانشگاه مقصد است . درهر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره 1 : تمام نمرات دروسی دانشجو در دانشگاه مبداء گذرانده اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت  و در محاسبه میانگین کل او محسوب می‌گردد .

تبصره 2: عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از 12 مربوط به مرحله‌ای است که دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است  و به مرحله قبلی تسری ندارد.

ماده 52 ) مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

ماده 53) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است.

جابجایی

ماده 54) جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است ؛

1-54- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-54- سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بیش از 50% از واحدهای دوره را گذرانده باشند.

3-54- نمره آزمون ورودی متقاضیان در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در همان سال در رشته و سهمیه مربوطه در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره 1 : برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند، کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است .

تبصره 2 : مدرک فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادرخواهد شد.

ماده 55) جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست، پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایت مفاد این فصل بلامانع است.

ماده 56) دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.

تبصره 1 : دانشجوی متقاضی جابجایی منحصراً می‌تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند.

تبصره 2: تقاضای جابجایی دانشجویانی که قبلاً یک بار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد.

ماده 57) دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تایید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند.

تبصره : جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت . تقاضاهای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مردادماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.

ماده 58) از ابتدای شهریور ماه هرسال تحصیلی، تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل ازشروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد.

تبصره : جابجایی دانشجویان متقاضی پس ازتصویب شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است.

فصل نهم

دانشجوی میهمان

ماده 59) در مواردی که دانشجو، به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان ، محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد.

تبصره 1: میهمانی از دوره های روزانه به شبانه، از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری، از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است.

تبصره2: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است که دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

تبصره3:میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد ، به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نیمسال از12 واحد کمتر و از 20واحد بیشتر نشود، بلامانع است.

ماده 60) تعداد واحدهایی که دانشجوی میهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، نباید از 25 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

تبصره1: انتخاب واحد دانشجو به صورت میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره 2 : واحدهایی که دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می‌گذراند عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل منظور خواهد شد.