امین اموال :نور محمد امیری

مدرک : دیپلم

سابقه کار :27 سال

شرح وظایف:

ثبت مشخصات کامل اموال و دارایی ها از سیستم کامپیوتری و نصب شماره مذکور برروی دارایی

بازدید دوره ای از اموال واحد به منظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی ها

تهیه فرم اموال تفکیک محل استقرار دارایی و نصب آنها در اتاق ها

رویت کالای خریداری شده و تحویل با حضور کارپرداز و انباردار

تطابق کالا با برگه درخواست بررسی کالا ازنظر صحت . سلامت و صدمه دیدگی و مرغوبیت با حضور کارشناسی فنی یا درخواست کننده کالا

کسب اطلاع از جابجایی کالاها و کنترل اموال تحویل شده قبلی از نظر صحت و سلامت و قالب فرم هنگام جابه جایی کالاهای تحویلی