نام و نام خانوادگی :. شهریار سالاری حسن آبادی


اااااتن
 

مدرک تحصیلی :. دیپلم فنی

سمت :. کارمند مالی

سابقه کاری :. 12 سال

 

مختصری از شرح وظایف :.

1 . بایگانی اسناد و مدارک

2 . پارت گیری اسناد و مدارک مالی

3 . انجام امورات بانکی اعم از واریزها ، حوالجات و ...

4 . پیگیری درخواست های وجوه

5 . امور مربوط به واریزهای پرسنلی

6 . تایپ و بایگانی نامه های دریافتی و ارسالی