نام و نام خانوادگی :. بابک جوکار


لات

مدرک تحصیلی :. کارشناسی

سمت :. مسئول رسیدگی به اسناد

سابقه کاری :. 23 سال

 

مختصری از شرح وظایف :.

1 . تهیه اسناد مالی

2 . رسیدگی به اسناد مالی حوزه معاونت آموزشی

3 . تهیه صورتهای مالی ارسالی به دارایی

4 . تهیه و نظارت بر اسناد پرداختنی

5 . بررسی قراردادهای مرتبط به برون سپاری وظایف و خدمات مورد نیاز

6 . بررسی  واعمال صورتهای مالی بیمه  و ...

7 . ورود اطلاعت خرید در سیستم تعهدی