صالح

نام:ملیحه السادات

نام خانوادگی:صالح

مدرک:اپراتور و کارشناس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

سابقه کار:25