عکس

جناب آقای علیرضا کلهر

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

 

 

 

برخی وظایف امور عمومی و اداری:

نظارت بر کار خدمات،انبار،کارپردازی،نقلیه،دبیرخانه و دفتر مدیریت

امور قراردادهای حوزه معاونت آموزش

نظارت بر کار چاپ و تکثیر

نظارت بر کارشناسی آموزشی حوزه مدیریت

رابط آموزشی روابط عمومی حوزه معاونت