تماس با ما

شماره های معاونت جهت ثبت نام PHD

اداره پذیرش ثبت نام- آقای سهرابی: 08338378097

اداره تحصیلات تکمیلی- خانم تویسرکانی: 08338378099

خدمات ماشینی-آقای نظری: 08338360015