آدرس: کرمانشاه بلور شهید بهشتی - روبروی بیمارستان امام علی (ع) ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی

تلفن و دورنگار : 38378099 -083

پست الکترونیکی: pgvce@kums.ac.ir